Stanovisko rodičů

Jestliže je obraz výřečnější než tisíce slov, pak tento vypovídá velmi zřetelně. Vidíme na něm matku, svědkyni Jehovovu, která je loajální k nestálé nauce Společnosti Strážná věž o krvi.

Není to poprvé, kdy ti, kdo si nárokují právo na službu Jehovovi Bohu, cítí že je jejich povinností dávat mu své děti jako oběť. Izraelité, kteří také sloužili Molekovi, byli nepochybně hluboce dotčeni, když byli předvoláni k odpovědnosti za dávání svých obětí. Jak Bůh pohlížel na obětování dětí nám říká Bible:

"A vystavěli výšiny Tofetu, který je v údolí syna Hinnomova, aby pálili své syny a své dcery v ohni, něco, co jsem nepřikázal a co mi nevyvstalo v srdci." (Jeremjáš 7:31)

Upřímně doufáme, že rodiče, svědkové Jehovovi, naleznou odvahu pochybovat o základech nauky, která si vyžádala tolik životů mladých svědků.

"Jako rodiče máme nejhlubší zájem o blaho našeho dítěte:

Jsme jako rodina svědky Jehovovými a na základě svého přesvědčení odmítáme transfuze krve. Přijímáme infuze bezkrevních přípravků typu plazmaexpaderů a jinou lékařskou péči. Je dobře známo, že krev cizího dárce může způsobit hepatitidu, nákazu HIV a další zdravotní problémy. Nesouhlasím s tím, aby naše dítě bylo těmto rizikům vystaveno. V případě úrazu našeho dítěte se s námi laskavě okamžitě spojte. Pravděpodobně budeme moci poskytnout informace o lékařích, kteří respektují naše náboženské přesvědčení a již byli ochotni poskytnout nám lékařskou péči."

Poskytl jsi písemný souhlas, aby tvé dítě zemřelo a bylo dáno za oběť měnící se nauky Společnosti Strážná věž o krvi? Jestliže ano, proč? Vyvodil bys sám, že Bible zakazuje některé druhy transfuzí krve, jestliže bys nedostal pokyn od Společnosti Strážná věž? Uvědomuješ si, že Společnost Strážná věž již dále nevybavuje kartičkou "Průkaz dítěte" děti svědků Jehovových v Bulharsku? Jak může Společnost Strážná věž vyžadovat, aby ostatní děti svědků Jehovových u sebe tento právní dokument nosily?

Všimni si, že kartička prohlašuje: "…Jsme jako rodina svědky Jehovovými a na základě svého přesvědčení odmítáme transfuze krve." Toto prohlášení však není přesné. Jako svědkové Jehovovi máme dovoleno Společností Strážná věž přijímat mnoho typů transfuzí krve. Například smíme používat sběr krve při operaci "cell-saverem" nebo metodu hemodiluce, což jsou podle lékařů a vědců typy transfuze autologní krve.

Společnost Strážná věž chce smrtelně vážně po rodičích, kteří jsou svědkové Jehovovi, aby bránili podat transfuzi svým dětem. Bohužel mnohé z těchto dětí zemřely. Právníci a představitelé Společnosti Strážná věž měli v některých sporech úspěchy, když dokazovali, že nezletilým svědkům Jehovovým nemá být podána transfuze krve, jestliže jsou uznáni za tzv. "zralé nezletilé". Znáš nějaké dítě svědků Jehovových, které skutečně rozumí všem složitostem této nauky?

Pro ty, kdo hledají, je obtížné věřit, že představitelé Společnosti Strážná věž skutečně vyžadují takové oběti od svých členů. Prosíme, přemýšlej o informacích uveřejněných v Naší službě království ze září 1992 na stranách 3-5. :

Chraňme své děti před zneužíváním krve

(Naše služba království 9/2004, §1)

1 "Pohleď, synové jsou dědictví od Jehovy." (Žalm 127:3) Máte-li od Jehovy takové vzácné dědictví, jste jako rodiče šťastní, přestože máte závažnou povinnost své děti vychovávat, starat se o ně a chránit je. Udělali jste například dostatečná opatření, abyste své děti ochránili před transfúzí krve? Jak by vaše děti reagovaly, kdyby před nimi vyvstala hrozba transfúze? Mluvili jste jako rodina o tom, jak by se dalo účinně jednat v neodkladné situaci, kdy by hrozila transfúze?

Rodiče jsou zodpovědni nejen za to, jak jsou připraveni vyhnout se podání transfuze krve svým dětem, ale dokonce i za to, jak jejich děti budou v takové situaci reagovat.

(Naše služba království 9/2004, § 20)

20 Co řeknete, jestliže se vás advokát nebo soudce zeptají, proč pro své dítě odmítáte transfúzi "pro záchranu života"? Máte možná sklon začít hned vysvětlovat své přesvědčení o vzkříšení a mluvit o své silné víře v Boha, který vám dítě vrátí, i kdyby zemřelo. Ale taková odpověď by zřejmě pouze přesvědčila soudce, jehož prvořadým zájmem je tělesný prospěch dítěte, že jste náboženští fanatikové a že on musí něco udělat pro ochranu vašeho dítěte.

Rodiče jsou podrobeni drilu, jak by měli odpovídat budou-li před soudcem a jsou vyučováni, co mají a co nemají říkat.

(Naše služba království 9/2004, § 21)

21 …Prostě jen nesouhlasíte s tím, že údajné výhody krve převažují nad možným smrtelným nebezpečím a komplikacemi, které transfúze přináší …

Zde jsou rodiče instruování k opakování argumentů Společnosti Strážná věž, které si mají zapamatovat. Můžeme být vděční za to, že nejen ve Spojených Státech, ale i v České republice [viz kauza Dominika Jonáše před Ústavním soudem ČR] si je většina soudců vědoma, že lékaři jsou mnohem lépe kvalifikováni, aby posoudili poměr mezi užitkem a riziky při použití krve než rodiče, kteří byli indoktrinováni Společností Strážná věž - průkopníkem v šarlatánské medicíně a zákazech očkování a transplantací orgánů.

(Naše služba království 9/2004, § 23)

23 Soudci, kteří jsou vyzýváni, aby spěšně vydávali soudní příkazy, často dosud neuvažovali o mnoha nebezpečích spojených s krví, například o AIDS, hepatitidě a množství dalších, ani na ně nebyli upozorněni. Můžete na ně soudci poukázat…

Nemůže nepřekvapit, jak Společnost Strážná věž vytrvale klade důraz na rizika transfuze krve, ačkoli se údajně jedná o náboženskou otázku. Svědkům Jehovovým velmi doporučujeme, aby si nezávisle ověřili míru rizika spojeného s transfuzí krve.

(Naše služba království 9/2004, § 25)

25 …Vy byste ovšem naopak měli všem zúčastněným objasnit, že jako rodiče máte povinnost neustále dělat všechno, co můžete, abyste se transfúzi vyhnuli. To je vaše odpovědnost, tak to určil Bůh.

Zde Naše služba království sahá po těžkém kalibru. Je to strach, pocit viny a zastrašování.

(Naše služba království 9/2004, § 26)

26 …Jestliže je přes všechny vaše snahy vydán soudní příkaz, dále úpěnlivě proste lékaře, aby transfúzi nepoužil …

Toto vyjádření mluví samo za sebe.

(Naše služba království 9/2004, § 26)

26 …A tak ani tehdy, když byl vydán soudní příkaz, se nevzdávejte! (Viz Strážnou věž z 15. června 1991, "Otázky čtenářů".)

Zde jsou nejdůležitější myšlenky z tohoto článku:

Jak usilovně by měl křesťan odmítat krevní transfúzi, která byla nařízena nebo schválena soudem?

(Strážná věž 15/06/91 str. 31, Otázky čtenářů)

"Když chtěl zástup učinit Ježíše králem, Ježíš z toho místa odešel. Když se zdá pravděpodobné, že by došlo k soudně povolené transfúzi, mohl by se podobně i křesťan rozhodnout, že nebude přítomen tam, kde by mělo dojít k takovému porušení Božího zákona. (Matouš 10:16; Jan 6:15) … Křesťan se snad tedy všemožně snaží, aby se vyvaroval porušení Božího zákona o krvi. Může se však stát, že ho budou autority považovat za člověka, který porušuje zákony, nebo ho mohou vystavit pronásledování. Kdyby skutečně došlo k trestu, křesťan by jej mohl považovat za utrpení pro spravedlnost."

Je zřejmé, že rodiče pochopí tento vzkaz jako vybídku, vzít své dítě z nemocnice, i když byl vydán soudní příkaz k transfuzi. A to se skutečně v některých případech stává. Pokud dítě na základě tohoto postupu zemře, rodiče musí být připraveni podle Společnosti Strážná věž přijmout trest od světských autorit.

(Naše služba království 9/2004, §26)

26 Rodiče, je nutné, abyste se na to, jak budete své děti chránit před duchovně znečišťující transfúzí, předem připravili. (Přísl. 22:3) Děti, poslouchejte rodiče, když dělají tyto přípravy, a berte si to k srdci. Jako rodina se řiďte výrokem "buď pevně rozhodnut nejíst krev . . . , aby se [ti] dobře vedlo". Tak budete mít Jehovovo požehnání a schválení. (5. Mojž. 12:23-25)

Bylo dostatečně prokázáno, že transfuze krve není totéž co "jedení krve" , na rozdíl od výše uvedeného závěru. Je to transplantace tekuté tkáně.

Jak můžeme vidět, tlak kladený na rodiče svědky Jehovovy a jejich děti je skličující. A tak to, co na první pohled vypadá jako pevný postoj založený na svědomí, není ve skutečnosti nic více, než organizační pravidlo, vynucované intenzivní indoktrinací a skupinovým nátlakem, splňujícím kriteria brainwashingu (vymývání mozků). Nikdo z nich dokonce ani nesmí upřímně pochybovat. Zvaž následující: Můžeš jako jeden ze svědků Jehovových poskytnout rozumné vysvětlení, proč Společnost Strážná věž povoluje některé části krve k užití a jiné nikoli? Když se členové Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve (AJWRB) ptají ohledně těchto rozporů jiných členů Výborů pro styk s nemocnicemi nebo představitelů odbočky, tito většinou prohlašují:"Neztotožňuji se s postojem Společnosti ohledně krevních frakcí." Jestliže Společnost Strážná věž nedokáže vysvětlit tuto nauku, jestliže jí nelze porozumět, proč mají být rodiče připraveni sledovat, jak jejich dítě umírá, pokud selžou bezkrevní alternativy léčby?

Zdá se, že Vedoucí sbor svědků Jehovových pohlíží na tyto mladé oběti nauky o krvi jako na nezbytné "malé dary", které musí být předloženy.

Jestliže jste jako rodiče svědkové Jehovovi, úpěnlivě Vás prosíme, poskytněte svému dítěti lékařskou péči, kterou potřebuje. Hledání bezkrevních alternativ léčby je jistě chvályhodné. Nedopusťte ale, aby Vaše dítě zemřelo kvůli chybné a tragické nauce. Když porozumíte všem faktům, uvidíte tuto doktrínu takovou, jaké je ve skutečnosti.

Stovky, možná tisíce dětí již zemřelo - proč?
Vyžaduje Jehova opravdu po rodičích takovou oběť?
Předložíš také život svého dítěte?

Připustíš, aby Tvoji přátelé nebo příbuzní poskytli své dítě na oltář neustále se měnící nauky Společnosti Strážná věž o krvi?

Představ si toto: Tvé dítě je dušné. Počet jeho krvinek je nebezpečně nízký. Frekvence srdečního tepu je 200 za minutu a stoupá. Doktor říká, že bez transfuze krve zemře na dechovou tíseň a srdeční selhání. Bezkrevní náhražky objemu nepomáhají, potřebuje více červených krvinek. Je velmi bledé a apatické. Dívá se na tebe široce rozevřenýma očima, které říkají: "Pomož mi tati, pomož mi mami." Co uděláš? Můžeš nechat své dítě zemřít na základě příkazu organizace, která mnohokrát změnila svůj názor na transplantace orgánů, očkování, civilní službu, "ovce a kozly", "generaci 1914", roky 1799, 1874, 1878, 1881, 1914, 1918, 1920, 1925, 1975, atd, atd, atd? Máš opravdu nechat své dítě zemřít? Je to skutečně to, co Jehova a Ježíš od tebe vyžadují? Jak se budeš cítit, až se zákaz krve nakonec stane jednou z mnoha starých, překonaných nauk, které jsou v zapomnění? Budeš sám schopen zapomenout?

Tento scénář bohužel není hypotetický. Toto se již opakovaně stalo. Nestaň se obětí a nepřihlížej nečinně, jak se jiní stávají oběťmi. Nyní, když znáš celou pravdu, máš možnost pomoci zachránit životy tím, že budeš vzdělávat jiné svědky Jehovovy a lékařskou veřejnost.