Svědkové Jehovovi mají u sebe stále nosit dokument Plná moc a pokyny pro léčebnou péči (Žádnou krev)1. (Pro zvětšení klikni.)

Jaká je nauka svědků Jehovových „o zákazu krve“ v roce 2008?

Námět navazuje na články:
Svědkové Jehovovi a otázka krve – čí volba a čí svědomí? a Tichá revoluce.

Ústředí svědků Jehovových vydalo v roce 2008 pro své členy novou verzi dokumentu Žádnou krev1. Aktualizovaný dokument je dalším potvrzením nastoleného trendu dát řadovým svědkům větší svobodu v rozhodování o přijetí, či nepřijetí léčby (viz článek Tichá revoluce)2. Je zdůrazněním posunu v otázce zákazů transfuzí krve, neboť svědkové dnes mohou přijímat velkou část alternativních léčebných postupů, při kterých jsou aplikovány jednotlivé složky (frakce) krve.

Bohužel je ale také potvrzením trvajícího zákazu přijetí „plné krve“, červených krvinek, bílých krvinek, destiček, plasmy a autotransfuze Tím se nadále prodlužuje trvající schizma v nauce, jehož absurditu lze zjednodušeně vyjádřit: „SJ nepřijímají krev, ale přijímají ji po kouskách“ (viz článek Svědkové Jehovovi a otázka krve. Čí volba a čí svědomí?)3.

Nový trend je výzvou pro všechny zdravotnické pracovníky, protože umožňuje, aby trpělivým rozhovorem s pacientem - svědkem Jehovovým - byl domluven přijatelný léčebný postup. Svědkové jsou dobře vyškoleni, aby lékařům vzdorovali, a pokládají své život ohrožující stanovisko za oběť Bohu, a proto je prohlášení odsuzující jejich víru (a navíc jsou-li řečené nevybíravými slovy) v jejich postoji o to více utvrzuje (viz Jsi při léčbě připraven na situaci, která vyžaduje víru?)4. Současná verze nauky o zákazu transfuzí je komplikovaná, a mnozí svědkové se jako laici nemohou vyznat v nuancích transfuzní medicíny. Mnozí si ještě po mnoha desetiletích, po které jejich organizace proklamuje zákaz transfuzí, stále neuvědomili, že tento zákaz již není absolutní. Je tedy velmi žádoucí, aby zdravotníci sami věděli o tomto posunu, a aby spíše než přezíravý či odsuzující postoj (ač možná v případech, kdy hrozí smrt pochopitelný) zvolili vstřícný přístup.

Co je zakázáno v roce 2008?

Plná krev

Plazma

Červené krvinky (erytrocyty)

Bílé krvinky (leukocyty)

Destičky (trombocyty)

Autotransfuze

Dárcovství krve

Co je povoleno v roce 2008?

Albumin

Imunoglobuliny

Očkovací látky

Srážlivé (koagulační) faktory

Hemoglobin

Hemin

Interferony

Sběr krve z rány (cell-saver)

Hemodiluce

Mimotělní krevní oběh

Dialýza

Epidurální krevní záplata

Plazmaforéza

Značení krve (mimo tělo a její vrácení)

Koncentrát krevních destiček autologní (vyrobený z pacientovy vlastní krve)

 

- Tabulka sestavena podle (5) a (6)

Dospělí

Svědkové Jehovovi znovu dostávají od ústředí pokyn, aby u sebe měli vždy originál nově vytvořeného dokumentu Plná moc a pokyny pro léčebnou péči (Žádnou krev)1.

"Při sobě by zvěstovatel měl vždy mít originál karty Plná moc." 6

- Dopis všem radám starších (Jednejme podle Božího příkazu zdržovat se krve - Podklady pro bod na služebním shromáždění v týdnu od 4. února 2008) NSSJ v České republice , 15. listopadu, 2007.

Ústředí SJ si bylo vědomo, že původní dokument „Žádnou krev“ z devadesátých let minulého století již v roce 2008 neodráží aktuální verzi nauky o zákazu krve (správněji by mělo být: „o zákazu některých částí krve“).

"Původní Dokument pro lékařskou péči byl vyjádřením našeho odmítavého stanoviska ke krevním transfuzím, ale neposkytoval tolik informací o alternativních léčebných postupech, které přijímáme."6

- Dopis všem radám starších (Jednejme podle Božího příkazu zdržovat se krve - Podklady pro bod na služebním shromáždění v týdnu od 4. února 2008) NSSJ v České republice , 15. listopadu, 2007.

Tento posun je maskován pod pojmem „alternativní léčebné postupy“. Tyto postupy však zahrnují i přijetí všech částí krve, pokud budou rozděleny na „drobné krevní frakce“ (viz Jaký je můj názor na krevní frakce a na lékařské postupy, které se týkají mé vlastní krve?)5.

Určitý posun je také zřetelný z vyjádření, které zdůrazňuje, že odmítají krev z náboženského důvodu, a nikoli proto, „že krevní transfuze nejsou kvalitním léčebným postupem“ (viz Dopis všem radám starších)6. Pouhé poukazování na infekční a další léčebná rizika spojená s transfuzemi samozřejmě před lékaři nemohou obstát. 8

„Ještě nikdy nebyla zásoba krve ve vyspělých zemích tak zdravotně nezávadná, jako je tomu dnes. Zatímco v roce 1983 se riziko přenosu HIV krví pohybovalo kolem 1:100 podaných transfuzních jednotek, v roce 2001 kleslo na hodnotu 1: 1 800 000. Krev je dnes tak "bezpečná", že klasické způsoby hodnocení riziko nákazy prakticky neprokáží, a pro dnešní odhady rizika přenosu HIV, HBV a HCV se vychází z matematických modelů.“

- Busch M P, Kleinman S H., Nemo G J., Current and Emerging Infectious Risks of Blood Transfusions, JAMA, Vol. 289, 2003, No. 8, p. 959-961.8

Pozoruhodné je také zdůraznění role vlastního svědomí. Svědkové jsou nabádání, aby se „nesnažili jen kopírovat to, co snad přijímají druzí“ (viz Dopis všem radám starších). 6

V dokumentu Plná moc1 svědek ustanovuje dva zmocněnce, kteří mají hájit jeho stanovisko v případě, kdy toho nebude kvůli zdravotnímu postižení schopen sám. Ústředí radí svědkům, aby se ujistili, „že zmocněnci rozumějí vašim psaným pokynům a také tomu, proč je dáváte“. A také, že „o těchto věcech je třeba mluvit již tehdy, když někoho žádáte, aby se stal vaším zmocněncem“ (viz Dopis všem radám starších).7

Děti svědků Jehovových mají u sebe nosit dokument Průkaz pro lékařskou péči10. (Pro zvětšení klikni.)

"Tvé rozhodnutí je důležité, protože tvůj zmocněnec může zdravotnickému personálu a dalším potvrdit pouze tvá osobní rozhodnutí a přání, o nichž jste spolu předem mluvili." 9

- Pokyny pro vyplňování karty Plná moc.9

Je bohužel smutnou skutečností, že většina svědků nebude do hloubky o jednotlivých postupech přemýšlet, protože to přesahuje rámec běžných zdravotnických znalostí laika (byť částečně poučeného), a vyplní nový dokument víceméně formálním způsobem. Pokud však budou někteří důkladně hovořit se svými zmocněnci (jinými svědky) o současném postoji ústředí svědků ke krvi, mohou možná společně dojít k překvapivým závěrům.

Děti

I nadále jsou svědkové ústředím nabádáni, aby svoje odmítavé stanovisko k podání krve vyjádřili i vzhledem ke svým dětem v dokumentu nazvaném Průkaz pro lékařskou péči.10 (Viz též Chraňme své děti před zneužíváním krve.)11 Průkaz by měly jejich nezletilé děti nosit u sebe.

"Průkaz pro nepokřtěné děti svědků se od roku 1999 nezměnil. Rodiče by se měli přesvědčit, že tento průkaz - řádně vyplněný a podepsaný – mají pro každé nezletilé dítě, a že ho děti mají u sebe vždy, kdy je to potřeba."7

-Nový prostředek, který nám bude pomáhat zdržovat se krve7

Pro zdravotnické pracovníky vzhledem k nezletilým dětem naštěstí nadále platí postup vyjádřený rozhodnutím Ústavního soudu říkající, že je povinností zdravotnického pracovníka hájit zájem dítěte (jeho zdraví a život) před zájmem rodičů (náboženským stanoviskem), a ve sporném případě jsou oprávněni si neprodleně vyžádat ve prospěch dítěte předběžné soudní opatření (viz Nález Ústavního soudu).12

- Michal M. Malý 5. února 2008


Literatura

1. Plná moc a pokyny pro léčebnou péči (Žádnou krev). NSSJ v ČR, 2008; http://www.krev.info/library/ZadnouKrev2008.pdf.

2. Malý M. Tichá revoluce. Dingir. 2007;10(1):2-4; http://www.krev.info/Text/ticharevoluce.htm.

3. Malý M. Svědkové Jehovovi a otázka krve. Čí volba a čí svědomí? Dingir. 2005;8(3):76-78; http://www.krev.info/Text/krev_civolbaasvedomi.htm.

4. Jsi při léčbě připraven na situaci, která vyžaduje víru? Naše služba Království. Listopad 1990;33(11):3-5; http://www.krev.info/library/nsk11_1990.pdf.

5. Jaký je můj názor na krevní frakce a na lékařské postupy, které se týkají mé vlastní krve? Naše služba Království. Listopad 2006;49(11):3-6; http://www.krev.info/library/nsk11_2006.pdf.

6. Dopis všem radám starších (Jednejme podle Božího příkazu zdržovat se krve - Podklady pro bod na služebním shromáždění v týdnu od 4. února 2008) NSSJ v České republice , 15. listopadu, 2007; http://www.krev.info/library/DopisRadamStarsich_15_listopad_2007.pdf.

7. Nový prostředek, který nám bude pomáhat zdržovat se krve. Naše služba Království. Leden 2008;51(1):6; http://www.krev.info/library/NSK_leden_2008_str6.pdf.

8. Busch MP, Kleinman SH, Nemo GJ. Current and emerging infectious risks of blood transfusions. JAMA. Feb 26 2003;289(8):959-962; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=12597733

9. Pokyny pro vyplňování karty Plná moc. NSSJ v ČR, 2008; http://www.krev.info/library/ZadnouKrev2008_pokyny.pdf.

10. Průkaz (dítěte) - důležité informace pro lékařskou péči. NSSJ v ČR, 2008; http://www.krev.info/library/prukaz_deti.pdf.

11. Chraňme své děti před zneužíváním krve. Naše služba Království. Září 1992;35(9):3-5; http://www.krev.info/library/nsk09_1992.pdf.

12. Nález Ústavního soudu III. ÚS 459/03. 20. srpna, 2004; http://www.krev.info/library/janos.htm.

 

 

 

 


Ohlasy a diskuze - zde