Otázky pro ty, kdo akceptují postoj Společnosti

Jedna z nejúčinnějších cest v pomoci dalším svědkům Jehovovým, aby provedli výzkum nauky Společnosti Strážná věž o krvi, je používání otázek. Následující otázky používají členové AJWRB a lékaři v různých částech světa:

Proč všechna křesťanská vyznání a dokonce i většina ortodoxních židů, kteří jsou závislí na dodržování Tóry (Zákona), čtou jej denně, filozofují o jeho kontextu, čtou jej v původní hebrejštině (a tak chápou i starobylý kontext) a milují Boží Zákon více než své vlastní duše, nikdy nezakazují lékařské užití krve? Je logické, že my jsme jediní, kdo v něco takového věří?

Jestliže 1.Moj 9:3-7 představuje "věčnou smlouvu", která je závazná pro celé lidstvo, proč Pavel doporučoval svobodný stav, a proč Společnost připouští používání antikoncepce, která by se jevila jako jasné porušení třetího článku této smlouvy: "A pokud jde o vás, vy buďte plodní a přibývejte, ať se vámi země hemží, a přibývejte na ní." Smíme si vybírat, které části "věčné smlouvy" budeme dodržovat? Jestliže tyto části "věčné smlouvy" nejsou závazné, jak se může jednat o "věčnou smlouvu"?

Dokonce i po důkladném vykrvácení zvířat na jatkách zůstává více než 50% krve v těle. Jak to, že nám Bůh dovolil jíst maso, když reálně zkonzumované množství krve je nepřijatelné? Nemohlo by se říci, že se také jedná o "přijímání krve" za účelem zachování života?

Jestliže konzumování krve bylo velkým přestupkem, proč Saulovi muži nebyli popraveni, když poráželi býčky a jedli maso i s krví? (1.Sam. 14:31-35)

Poté, co v případě nutnosti jedl Izraelita nevykrvácené zvíře, které samo zemřelo (viz 3.Moj. 17:15), byl z obřadního hlediska pouze považován za nečistého a musel se umýt a vyprat si šaty. Proč Společnost tvrdí, že je nutné vyloučit ty, kteří přijali transfuzi krve k zachování života?

Jestliže požadavek, že krev má být vylita, je obsažen pouze v Mojžíšském zákoně a není zopakován v Řeckých písmech, a jestliže křesťané nejsou pod Mojžíšským zákonem, proč je špatné uskladnit svoji vlastní krev před operací za účelem autotransfuze?

Ježíš byl ochoten vykonávat za účelem záchrany života zázraky o Sabatu a také léčit nemocné. Neodsoudil ženu trpící krvotokem, která tím, že se jej dotkla, ho učinila obřadně nečistým. Ale odsoudil farizee za jejich zákonictví. Mohl Ježíš dělat výjimky v dietních pravidlech, aby zachránil lidský život?

Jak to, že Společnost zastává názor, že varování "zdržovat se JEDENÍ masa obětovaného modlám" symbolizuje větší záležitost - "modlářství" - a nikoli dietní opatření? Přitom současně zastává názor, že "zdržovat se JEDENÍ krve" je doslovné dietní opatření a nikoli symbol větší záležitosti - "svatosti života". Jak to, že může mít tak zásadní rozdíl v názoru, když se dvě zmínky, týkající se dietního opatření objevují vedle sebe v jedné větě a v jednom jediném Biblickém verši? (Skutky 15:29)

Jestliže je zdůvodněno, že jídlo obětované modlám může být jedeno a že některé části krve mohou být přijímány, je také akceptovatelné "malé smilstvo"?

Dokážeš odmítnout léčbu svého dítěte, jestliže se tím staneš zodpovědným za jeho smrt? Jak může být smrt dítěte ospravedlněna na základě židovského pravidla o přípravě pokrmů?

Jestliže je transfuze krve v podstatě transplantací orgánu, jak může být považována za "jedení krve", když z ní nemá tělo žádný výživný užitek? Může být současně transplantovaným orgánem i jídlem?

Jestliže je špatné uskladnění tvé vlastní krve pro autotransfuzi, jak to, že společnost schvaluje přijímat množství složek z krve, které musí být před použitím svědky Jehovovými získány od dárců a uskladněny?

Co doopravdy znamená vyjádření "zdržovat se krve? (Skutky 15:29) Co naznačuje kontext?

Proč musí, pro podporu víry, že transfuze je jedení krve, Společnost citovat lékaře, kteří žili před stovkami let? Současní lékaři neuznávají, že transfuze krve je totéž jako "jedení krve"?

Proč Společnost nafukuje rizika transfuzí krve a vytváří dojem, že jsou vždy špatnou léčbou, když s tím nesouhlasí téměř všichni experti?

Na základě čeho dělá Společnost rozhodnutí, které komponenty krve jsou základní, a které malé? Například, proč jsou zakázány bílé krvinky, ale povolen albumin, když albumin tvoří mnohem větší procento krevního objemu, a když v mateřském mléce a transplantovaných orgánech je plno bílých krvinek?

Proč je zakázána plazma, když všechny její jednotlivé komponenty jsou na seznamu schválených složek?

Proč Společnost stále užívá zavádějící argumenty a analogie jako tu, která srovnává přijímání alkoholu a krve do žil, když je jasně chybná, pokud použijeme podobnou analogii: "Představme si muže, kterému lékař nařídil, že nesmí jíst maso. Uposlechl příkaz zdržovat se masa, když akceptoval transplantaci ledvin?" Proč se Společnost uchyluje k používání falešných analogií na podporu své nauky?

Jestliže Společnost říká, že se musíme zcela zdržovat krve, vysvětli prosím, proč nám zároveň říká, že můžeme přijímat deriváty nebo jednotlivé složky lidské krve? Není to protimluv?

Jak to, že svědkové Jehovovi mohou přijímat komponenty z krve a mít prospěch z krve od dárců, ačkoli oni sami krev nedarují? Je neúčast v dárcovství krve na pomoc druhým včetně životů tvých bratrů a sester v souladu s křesťanskou láskou?

Co bych měl dělat? Mé dítě je dušné. Počet jeho krvinek je nebezpečně nízký. Frekvence srdečního tepu je 200 za minutu a stoupá. Doktor říká, že bez transfuze krve zemře na dechovou tíseň a srdeční selhání. Bezkrevní náhražky objemu nepomáhají, potřebuje více červených krvinek. Je velmi bledé a apatické, dívá se na mne široce rozevřenýma očima, které říkají: "Táto, pomoz mi." Mohu nechat své dítě zemřít na základě příkazu organizace, která změnila svůj názor na transplantace orgánů, očkování, civilní službu, "ovce a kozly", "generaci 1914", roky 1799, 1874, 1878, 1881, 1914, 1918, 1920, 1925, 1975, atd, atd, atd? Mohu nechat své dítě zemřít? Je to skutečně to, co Jehova a Ježíš ode mne vyžadují? Jak se budu cítit, až se zákaz krve nakonec stane jednou z mnoha starých překonaných nauk, které jsou v zapomnění? Budu já sám schopen zapomenout?

Jestliže Americká lékařská asociace (AMA) vydala doporučení, aby se kardiaci zdržovali masa, může to také znamenat, že se mají vyvarovat transplantací orgánů a konkrétně i transplantace srdce?

Jestliže Společnost Strážná věž mění svůj názor na transfuze krve, tak jako změnila svůj postoj k "bezbožným" transplantacím orgánů, očkování, otravě hliníkem, k účinnosti elektronického Radia Biola, atd., měl by ses ztotožňovat se změnami a měl by ses nadále vyhýbat křesťanům, kteří uplatnili své svědomí v jistém smyslu odlišně od tvých vlastních osobních názorů?

Jestliže budou dva pacienti, kteří nejsou schopni přijímat potravu, přijati do nemocnice, prvnímu je podána transfuze krve a druhému infuze dextrózy do žil, který z nich bude žít? Bude to ten který dostal dextrózu. Jak si tedy můžeme myslet, že transfuze krve je jedení, když z ní nevyplývá žádný nutriční užitek?

Zkus položit tyto otázky svým starším a nebo dalším, se kterými o tom chceš přemýšlet. Uvidíš, zda ti budou schopni dát uspokojivou odpověď. Lékaři, kteří mluví s pacientem před podepsáním informovaného souhlasu, budou možná chtít položit svědkovi-pacientovi některé z těchto otázek. Seznam těchto otázek je také možná vhodné přiložit k článku "Zdržují se svědkové Jehovovi krve skutečně" a poslat jej svým přátelům a příbuzným.