Zdržují se svědkové Jehovovi krve skutečně?

Tento dokument je dostupný také jako volně šířitelná tisknutelná brožura ve formátu pdf:

Mnoho svědků Jehovových upřímně věří, že by bylo velkým hříchem přijmout transfuzi krve, poněvadž Bible říká, že se musíme "zdržovat krve" (Skutky 15:29). Tak je zcela pochopitelné, že mnozí jsou zmateni postojem, který zaujala Společnost Strážná věž, když uznává přijímání některých částí krve nebo produktů z krve jako jsou například albumin, erytropoetin, očkovací séra, imunoglobuliny a nebo koagulační faktory k léčbě hemofilie. Zdá se být nemožným uspokojivě vysvětlit, proč je porušením Božího zákona přijetí plazmy, destiček, červených nebo bílých krvinek, když zároveň Společností Strážná věž povoluje používat jakékoliv jednotlivé frakce z nich. Tyto rozpory způsobily, že mnoho starších a členů Nemocničních informačních výborů tiše rezignovalo.

V posledních letech je trendem akceptovat k použití stále více a více produktů z krve. Strážná věž z 15.června 2000 v Otázce čtenářů otevřela dveře použití hemoglobinu v podobě frakce z červených krvinek Souvisí to s prohlášením Společnosti Strážná věž před Evropským soudem pro lidská práva, že neexistuje žádná "kontrola a sankce" vůči svědkům, kteří přijmou krev a že děti a mladiství u sebe nenosí kartičku "Závazný pokyn pro lékaře" zakazující transfuzi krve. To jsou významné náznaky, že Společnost Strážná věž může podstatně modifikovat svoji nauku o krvi a nebo ji v budoucnosti zcela opustit. V dubnu 2000 Společnost Strážná věž také uznala, že nadále již nebudou vylučování ti členové, kteří přijali krev nebo zakázané složky krve.1, 2

"...pokud však jde o frakce těchto základních složek, musí se každý křesťan po důkladném rozjímání spojeném s modlitbou rozhodnout sám na základě svého svědomí...",
Strážná věž 6/15/00 str.29-31

Důležité otázky zůstávají nezodpovězeny

Tento obrázek je přejat z časopisu Probuďte se z 22.října 1990. Všimni si, že plazma tvoří 55% objemu krve. Jestliže Společnost Strážná věž povoluje svědkům přijmout jednotlivé separované složky plazmy, je snad nerozumné se ptát, proč je zakázáno užít plazmu jako celek?

Lékaři z celého světa pokládají tuto otázku členům Výborů pro styk s nemocnicemi. Ti se obracejí s hledáním odpovědi k Brooklynskému ústředí a na jednotlivé odbočky Společnosti. Doposud jim většinou bylo řečeno, aby raději nechali tuto záležitost být a nepokládali dále otázky v této věci. Proč nemůže Společnost Strážná věž odpovědět na tuto důležitou otázku?

Toto téma bylo důkladně prodiskutováno reprezentanty Společnosti Strážná věž, lékaři a svědky-disidenty ze spojenectví AJWRB v odborném lékařském časopise "Journal of Medical Ethics" v období mezi srpnem 1998 a říjnem 2000. Věříme, že každý svědek Jehovův smí číst tyto články, i přesto že ukazují neschopnost Společnosti Strážná věž uchopit a zodpovědět tyto důležité otázky

Jelikož nikde v Bible nenalézáme nic, co by podporovalo možnost přijímat některé frakce nebo produkty z krve, je jistě rozumné se zeptat:

Kde Společnost Strážná věž nalézá biblické odůvodnění částečného zákazu krve?

Učit se ze stvořitelských děl Jehovy Boha

"...prakticky všechny komponenty krve procházejí skrze placentární barieru."

Běžným argumentem Společnosti Strážná věž je, že povolené komponenty z krve jsou omezeny pouze na ty složky, které mohou během těhotenství přecházet mezi matkou a plodem přes placentární barieru. Na tomto základě mohou s dobrým svědomím svědkové tyto frakce akceptovat.3 Úvaha spočívá v tom, že pokud Jehova Bůh umožnil, aby tyto složky krve přecházely od matky k dítěti, je takový závěr logický, protože Bůh nepřestupuje své vlastní zákony. Ačkoli úvaha snad vypadá rozumně, není tomu tak ve světle faktu prokázaného lékařskou vědou, že prakticky všechny složky krve prostupují skrze placentární barieru.4

Photograph by Lennart Nilsson


Jsou povoleny pouze nejmenší složky krve ?

Někdy se argumentuje tím, že složky krve, povolené k použití Společností Strážná věž, jsou jen velmi drobné frakce krve. Tento způsob argumentace je však neudržitelný, poněvadž například schválena složka plazmy albumin tvoří větší procento objemu krve (2,2%) než některé jiné zakázané komponenty, jako například bílé krvinky (1%) nebo destičky (0,17%). A přesto tyto menší složky musí svědkové odmítat. Také hemoglobin je obrovskou frakcí krve, neboť tvoří 14,8% jejího objemu. Kromě toho, léčba hemofilie (která je již mnoho let povolena) vyžaduje shromáždit a uskladnit velké množství krevních jednotek (více než od 2,500 dárců pro jedinou léčebnou dávku) a přesto Společnost Strážná věž nedovoluje svědkům uskladňovat svoji vlastní krev k autotransfuzi. Jak to, že existuje takové dvojí měřítko?5

Nauka Společnosti Strážná věž dovoluje používat mnoho velkých složek krve. Je to snadno zjistitelné jednoduchým upřímným výzkumem v transfůzní medicíně.

Učit se z kontextu Biblických výroků týkajících se krve

Pokud si někdo udělá čas k pečlivému prozkoumání všech Biblických zpráv týkajících se krve, jasně zjistí, že kdykoliv se hovoří o nesprávném použití krve, tak je to vždy v kontextu s jedením krve. Tento fakt sama uznala v mnoha případech i Společnost Strážná věž.

"Pokaždé, když je zmiňován v Písmech zákaz krve, je to v souvislosti s přijímáním krve jako potravy a tak je krev, jakožto živina, zakázána."
Watchtower 9/15/58, p 575.

Je transfuze krve totéž co jedení krve?

"Transfundovaná krev nemůže být využita tělem jako potrava o nic více než transplantované srdce nebo ledvina."

Dříve Společnost Strážná věž učila, že ano.6 Pak v polovině šedesátých let se začalo učit, že transfundovaná krev není strávena, ale je držena v těle podobně jako transplantovaný orgán. Je tragédií, že i poté díky tomu mnozí svědkové Jehovovi zemřeli. Vedoucí sbor tehdy věřil, že konec je extrémně blízko7 a že věda může brzy nalézt účinnou alternativu ke krvi8. Proto byl zákaz krve zachován, ale stále více a více jednotlivých produktů z krve bylo povolováno.9 Stávající politika se vyvinula během let ve lhostejnost a má mnoho podobností s předchozími zákazy Společnosti Strážná věž týkající se očkování a transplantací orgánů.10

Zjednodušeně řečeno - abychom mohli mít užitek z krve jako z potravy, tak bychom ji museli sníst a strávit, aby se rozložila na výživné látky. Žádný výživný přínos pro tělo nenastává po transfuzi krve.

Společnost Strážná věž se pokouší překonat tento fakt argumentací, že transfuze krve se neliší od intravenózní výživy dextrosou nebo alkoholem. Toto srovnání je matoucí, protože cukr a alkohol mohou být tělem ve skutečnosti zužitkovány jako potrava aniž by prošly trávením. Transfundovaná krev nemůže být využita tělem jako potrava o nic více než transplantované srdce nebo ledvina.

Představte si dva pacienty, kteří nemohou jíst, a jsou přijati do nemocnice. Jednomu je dána transfuze krve a druhému intravenózní výživa. Který z nich přijal potravu a bude žít? Samozřejmě, doktor nepředepíše transfuzi krve k léčbě podvýživy, ale použije ji k náhradě něčeho, co pacient ztratil. Tedy obvykle k náhradě červených krvinek potřebných k přenosu kyslíku a tím zachování života.

Protože není dokázáno, že transfuze krve se rovná jedení krve, nebo že transfuze je ekvivalentem jedení krve, nelze použít ani zásadní biblické odkazy používané Společností Strážná věž na podporu nauky o krvi.

Jak Společnost Strážná věž ospravedlňuje svůj částečný zákaz krve?

V současné době žádný renomovaný doktor nebo vědec neprohlásí, že transfuze krve je totéž jako jedení krve, nebo že je ekvivalentní jedení krve. Spíše ji označí za transplantaci orgánu nebo za transplantaci tekuté tkáně. Toto nyní uznává i Společnost Strážná věž.11 Aby Společnost Strážná věž překonala tento fakt, tak pro svědky vytvořila nový zákon prohlášením, že je nesprávné udržovat si život prostřednictvím krve. Problémem ale je, že nikde v Bibli nenalézáme formulován zákaz krve založený na takovéto podmínce. Je jedení a udržení života totéž? Je mnoho věcí, které musíme dělat abychom si udrželi svůj život, jako například pít, dýchat, spát atd. Jedení je pouze jednou z nezbytných věcí k udržení života. Tento příkaz je na straně Společnosti Strážná věž smíchán s nepoctivostí a lehkomyslností a zatemňuje, co skutečně Bible učí, jde "nadto, co je napsáno." (1.Kor. 4:6)

"…Společnost Strážná věž vytvořila pro svědky Jehovovi nový zákon prohlášením, že je nesprávné udržovat si život prostřednictvím krve."

Zdržují se svědkové Jehovovi krve skutečně?

"‚Zdržovat se krve‘ tedy znamená vůbec krev nepřijímat do těla.",
Žít navždy v pozemském ráji, 1990, strana 216.

Většina svědků Jehovových odpoví hlasité, ANO! Ale už po krátké úvaze nad fakty zde uvedenými, je správná odpověď ne. Umíš vysvětlit proč Společnost Strážná věž schvaluje používání produktů z krve, jako je albumin, erytropoetin12, hemoglobin, krevní séra, imunoglobuliny a přípravky pro léčbu hemofilie (koagulační faktory VIII a IX), ačkoli jsou nepochybně přijímány za účelem udržení života? Může to být čestně považováno za zdržování se krve? Očividnou odpověďí je, že nikoli. Jestliže je lékařské užití krve nesprávné, nemůžeme si vybírat, kterého produktu z krve se budeme zdržovat, a kterého ne. Je to podobné, jako když se nemůžeme dopustit jen malého smilstva nebo jen malého uctívání model. Takové uvažování je velmi chybné.

Lidská cena udržování nauky o krvi Společností Strážná věž

V předchozích desítkách let nezměrné množství svědků Jehovových loajálně podporovalo zákaz očkování a transplantací orgánů. V některých případech zaplatili svůj loajální postoj svým životem. S úžasem pozorujeme jak jejich rodiny musí reagovat, když Společnost Strážná věž konečně přijala "nové světlo" a obrátila svojí předešlou pozici.

Na obálce časopisu Probuďte se z 25.května 1994 jsou představena fota 26 dětí různého věku do 17 let s titulkem: "Mladí, kteří dali Boha na první místo". Uvnitř časopis prohlašuje: "V minulosti zemřely tisíce mladých lidí proto, že dali Boha na první místo. To se děje i dnes, jenomže ty dnešní tragické události se odehrávají v nemocnicích a soudních síních a týkají se otázky krevní transfúze." (strana 2). Článek na straně 9 má titulek: "Mladí lidé, kteří měli moc nad to, co je normální" vypráví příběhy tří z těchto dětí, které zemřely protože odmítly léčbu s krví. Byla jejich smrt opravdu nezbytná?

Loajální věrnost k nauce o krvi má cenu tisíce životů svědků. Díky tomuto faktu mnoho starších, členů Nemocničních informačních výborů a dlouhodobých pozorovatelů Společnosti Strážná věž věří, že je jen záležitostí času, kdy organizace kompletně změní svoji politiku ohledně krve, a kdy se použití všech produktů z krve stane věcí osobního svědomí.

Než se tak stane, povzbuzujeme tě, aby ses plně vzdělával v této záležitosti a mohl udělat informované a svědomité rozhodnutí týkající se použití krve nebo produktů z krve. Hledej alternativní bezkrevní léčbu pod vedením kvalifikovaných profesionálů (lékařů), kteří ti mohou nejlépe poskytnout informace o výhodách a rizicích při přijetí nebo odmítnutí produktů z krve, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou tyto produkty v současné době schváleny k použití Společností Strážná věž.

"…nauku o krvi zaplatili tisíce svědků svými životy … byla jejich smrt opravdu nezbytná?"


Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve je organizace, která je podporována svědky z mnoha zemí. Někteří slouží jako jmenovaní starší či v jiných služebních postaveních nebo jako členové Výborů pro styk s nemocnicemi, další jsou lékaři, advokáti, právní poradci za práva dětí a zástupci veřejnosti. Dobrovolně věnují svůj čas a úsilí ve snaze dosáhnout změny v chybné nauce, která si vyžádala tisíce životů dospělých svědků a často i životů jejich dětí.

Web: www.krev.info (česky), www.ajwrb.org (In English)
Email: mail@krev.info, info@ajwrb.org
P.O. Box 190089 - Boise, ID 83719-0089 U.S.A.

Poznámky pod čarou / Odkazy

 1. - Decision on Admissibility of Application 28626/95, p.22, pp.6; Information note no. 148, B. II. (a); Commission Report on Application 28626/95 adopted March 9, 1998, p.4, 17. II. The Council of Europe - European Commission of Human Rights.

 2. - Associated Press newstory, June 22, 2000.

 3. - Watchtower, 6/1/90 p.31, Strážná věž č.11/17 1990, str.30

 4. - Walknowska, J., Conte, F.A., Grumback, M.M. (1969). Practical and theoretical implications of fetal/maternal lymphocyte transfer, Lancet, 1, 119-1122; Simpson JL; Elias S., JAMA 1993 Nov. 17;270(19):2357-61; Isolating Fetal Cells in Maternal Circulation For Prenatal Diagnosis by Joe Leigh Simpson and Sherman Elias; Prenatal Diagnosis, Vol. 14: 1229-1242 (1994); Early Human Development 47 Suppl. (1996) S73-S77.

 5. - Watchtower, June 15, 1985, p. 30.

 6. - "Make Sure of All Things", Revised 4/1/57, p. 47; Watchtower, Sept. 15, 1961, p. 558. Ačkoli Společnost Strážná Věž ještě příležitostně naznačuje, že transfuze krve je jedení krve, tento postoj byl tiše opuštěn začátkem šedesátých let a nyní obyčejně čteme spíše vyjádření typu: "je nesprávné udržovat si život pomocí krve", ačkoli se takové vyjádření nebo taková myšlenka nikdy v Písmech nenalézá.

 7. - Watchtower, 5/1/68, p.272 para. 7, Strážná věž 3/69; Watchtower, Aug. 15, 1968, p. 499, Strážná věž 11/69; The Nations Shall Know That I Am Jehovah - 1971, 2nd ed. p. 216.

 8. - Awake! 6/22/72 p.29-30.

 9. - Awake! 6/22/82 p.25.

 10. - Vaccines see Golden Age, 5/1/29, p. 502, Watchtower 12/15/52 P. 764. Organ transplants see Watchtower, Nov. 15, 1967, p. 702; Strážná věž 01/06/82, str.32.

 11. - Awake! 10/22/90, p. 9

 12. - Erytropoetin je nyní již většinou vyráběný rekombinantní technikou. Strážná věž 15.června 2004, str.23, ppč.: "Hlavní neboli aktivní složka některých injekcí je stále častěji získávána rekombinantně (synteticky), což znamená, že nepochází z krve. Někdy však do těchto produktů bývá přidáno malé množství krevních frakcí, například albuminu."

Copyright © 1998-2004 Associated Jehovah's Witnesses for Reform on Blood, Translation: Michal Maly, Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve