Je Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve následovníkem Koracha ?

Odpověď: Ne.

Z Biblické zprávy o Korachově vzpouře ve 4.Moj.16 kapitole je patrné, že pohnutky Koracha a jeho stoupenců byly zlé. Hezky to ukázala i dramatizace uvedená na Oblastních sjezdech "Učitelé Božího slova" v roce 2001. Strážná věž z 15.1.2002, str.29, která shrnuje myšlenky z tohoto sjezdu, poukazuje na to, v čem jednali špatně:


Strážná věž 15.1.2002, str. 29, "Učitelé Božího slova - Povzbuzeni, aby plnili své pověření"

"Řečník varoval před šesti oblastmi, ve kterých Korach a jeho stoupenci selhali: nepodporovali oddaně Jehovovu autoritu; nechali se ovládnout pýchou, ctižádostí a žárlivostí; zaměřovali se na nedostatky těch, kdo byli do svého postavení ustanoveni Jehovou; pěstovali sklon ke stížnostem; začali být nespokojeni se svými služebními výsadami a dovolili, aby přátelské a rodinné svazky byly pro ně důležitější než věrná oddanost Jehovovi."Rozeberme zde vyjmenované body jeden po druhém:

1) Pýcha, ctižádost a žárlivost

Základní pohnutkou Koracha, která ho hnala k činům byla pýcha a touha dosáhnout vyššího postavení než Mojžíš. Nejsme nijak pyšní na to, co jsme, co jsme poznali a nebo co děláme. Mnohem raději bychom již tyto aktivity ukončili, a hodláme tak učinit, jakmile budou dokončeny změny v nauce o krvi. Naše sdružení nemá za cíl vytvářet nové náboženství nebo nějakou církev uvnitř církve. Neusilujeme o žádné vyvýšené či čestné postavení mezi křesťany. Nehodláme jít za žádným lidským vůdcem a není naším cílem odvádět kohokoliv od organizace svědků Jehovových. Není to ani možné kvůli principu anonymity. Každý, kdo si prostuduje naše stránky, musí vidět, že neusilujeme o slávu, ale že se snažíme pouze nestranně informovat o všech aspektech nauky o krvi. K tomu každého z nás vede jeho vlastní odpovědnost vůči životům, které mohou být zachráněny.

2) Poukazování na nedostatky jmenovaných bratrů

Není našim cílem poukazovat na nějaká osobní selhání jednotlivců. Víme, že "každý z nás se bude Bohu zodpovídat sám za sebe." (Římanům 14:12) Poukazujeme na omyl, kterým je současná schizoidní podoba nauky o zákazu krve.

3) Sklon ke stížnostem

Korach a ostatní přímo tvrdili, že mají nárok na vůdcovství, protože nejsou spokojeni s Mojžíšem: "Už je toho od vás dost, protože všichni, celé shromáždění, jsou svatí, a Jehova je v jejich středu. Pročpak byste se měli pozvedat nad Jehovův sbor?" (4. Mojžíšova 16:3). Naše snahy nejsou založeny na tak přízemní pohnutce. Naopak, od počátku se Spojenectví snaží otevřeně hovořit s Vedoucím sborem o této problematice a žádá, aby znovu byla záležitost předložena před Jehovu a právě Vedoucím sborem znovu diskutována. Bylo by bláhové si myslet, že Spojenectví samo změní nauku o krvi. Naopak, je to plně v rukou a pod tíhou odpovědnosti mužů ve Vedoucím sboru svědků Jehovových.

4) Nespokojenost se služebními výsadami

Mnoho členů Spojenectví opustilo výsadu sloužit jako starší nebo jako členové a spolupracovníci Výborů pro styk s nemocnicemi. Svědomí a obava z "viny krve" za spoluúčast jim nedovolovaly dále podporovat jako jmenovaní nauku o krvi před druhými. Trpělivě nyní čekají jako řadoví zvěstovatelé, až celá záležitost bude vyjasněna.

5) Přátelské svazky důležitější než věrná oddanost Bohu

Spojenectví svoji činnost vyvíjí převážně anonymně na internetu, a na tomto pozadí lze obtížně budovat důvěrné přátelské svazky. Naopak, právě pocit osobní odpovědnosti před Bohem a hlas vlastního svědomí jsou hybnou silou ve snaze o záchranu zbytečně zmařených životů.

6) Podporovat Jehovovu autoritu

Tento bod je uvedený ve výčtu ve Strážně věži jako první. Netroufáme si někoho odsuzovat zda je, nebo není věrně oddán Bohu. Snažíme se, abychom si udrželi čisté svědomí před Bohem. Možná se mýlíme, ale nechceme nikoho odsuzovat za to, zda přijímá nebo nepřijímá krev. "Kdo totiž nekoná milosrdenství, bude souzen bez milosrdenství. Milosrdenství vítězoslavně jásá nad soudem." (Jakub 2:13)

Ano, milosrdenství je důležitější než soud.


Ohlasy a diskuze - zde


Další informace - viz Kdo jsme?