J Med Ethics 2000; 26:375-380© 2000 the Journal of Medical Ethics
Fulltext of the original article.

Proč někteří svědkové Jehovovi na základě svědomí přijímají transfuzi krve a zavrhují oficiální nauku Společnosti Strážná věž o krvi

Lee Elder

Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve

Abstrakt

Mluvčí Společnosti Strážná věž David Malyon a Donald Ridley (dále jen Malyon a Ridley) ve své odpovědi 1-3 Dr.Osamu Muramotovi (dále jen Muramoto) odmítli většinu výtek, které zaměřil proti Společnosti Strážná věž. 4-6 Jako jeden ze svědků Jehovových dokazuji v tomto článku jménem členů AJWRB, že neexistuje žádný Biblický základ pro částečný zákaz přijímání krve, a že tento nesouhlasný teologický pohled by měl být objasněn všem pacientům z řad svědků Jehovových, kteří odmítají krev z náboženských důvodů. Ti pacienti, kteří přijmou plnou krev nebo části krve Společností Strážná věž zakázané by měli mít zaručeno zachování lékařského tajemství. Nesouhlasím s tvrzením Malyona a Ridleyho, že nauka Společnosti Strážná věž umožňuje svobodu svědomí pro každého individuálního svědka Jehovova, a že neexistují žádné donucovací postupy ani trest pro osoby, které jsou na základě svého svědomí jiného názoru. Protestuji proti názoru, že mezi svědky Jehovovými, kteří nosí u sebe dokument "Žádnou krev - Závazný pokyn pro lékaře" existuje jednohlasný souhlas podporující tuto nauku Společnosti Strážná věž.

Klíčová slova: Transfuze krve • Svědkové Jehovovi Strážná věž • autonomie

Úvod

V odpovědi představitelů Společnosti Strážná věž Malyona a Ridleyho dr.Muramotovi na jeho články ohledně dilematu lékařů při léčbě pacientů z řad svědků Jehovových vidím podobně jako řada jiných svědků Jehovových ještě jiné hledisko. Významný počet svědků Jehovových došel k závěru, že nemohou podporovat nauku Společnosti Strážná věž o krvi. Na základě otázek týkajících se iracionálních aspektů této nauky lékaři v mnoha zemích mohli pomoci jednotlivým svědkům Jehovovým, starším ve sborech svědků Jehovových a členům Výborů pro styk s nemocnicemi porozumělt rozporům v nauce Společnosti Strážná věž o krvi.

Jsem ze třetí generace svědků Jehovových a byl jsem po většinu života loajální přívrženec této nauky Společnosti Strážná věž. Také jsem byl po deset let starším sboru. Moje babička si zkrátila život díky své neochvějné loajalitě k mandátu Společnosti Strážná věž zakazujícímu svědkům Jehovovým přijímat krevní transfuze. Změnila by názor, pokud by s ní její lékař diskutoval o faktech jaké předložil Muramoto ? Snad. Nikdo ji však nenabídl jinou volbu.

Jako loajální svědkové Jehovovi máme malou možnost jiného výběru, než akceptovat bezpodmínečný diktát Společnosti Strážná věž. Pochybování o organizaci a jejích naukách se rovná pochybování o autoritě Všemohoucího Boha; je téměř jisté, že výsledkem bude obvinění z "odpadlictví" a právní jednání vedené staršími sboru. Pokud není vyjádřeno pokání, jehož stupeň dostatečně uspokojí představitele organizace, je dotyčný vystaven tvrdým sankcím ze strany Společnosti Strážná věž, které zahrnují vyloučení z organizace a tzv. "odnětí pospolitosti" s ostatními svědky Jehovovými. Ti pak mají nařízeno se vyloučenému důsledně vyhýbat. Dle oficiálního vyjádření z roku 1994 je každý rok vyloučeno průměrně 40 000 svědků Jehovových, což představuje cca 1% všech svědků. Vyloučení znamená přerušení předchozích normálních blízkých vztahů nebo přátelství dokonce i se členy rodiny. Celoživotní přátelé, kteří jsou nadále členy organizace, nemohou vyloučeného ani pozdravit, pokud ho potkají na ulici. 7 Když vyloučený projevuje pokání a lítost měsíce nebo roky, může být následně přijat zpět, jinak trest zůstává platným trvale.

Malyon, Ridley a Společnost Strážná věž se vyhýbají zásadním problémům

Mnoho z nás četlo s velkým zájmem Malyonovy a Ridleyho odpovědi Muramotovi. Je však samozřejmě nepředstavitelné, že by tyto články byly uveřejněny bez souhlasu nejvyšších míst Společnosti Strážná věž. Již v minulosti členové AJWRB požadovali na Společnosti Strážná věž vyjádření k otázkám nastoleným Muramotem, to však zůstalo (kromě slovního ujišťování) bez odezvy. Vážně se nikdo touto záležitostí nezabýval. Jestliže jsme očekávali odpovědi nebo racionální vysvětlení do očí bijících rozporů v nauce Společnosti Strážná věž o krvi, byli jsme zklamáni.

Asi není žádným překvapením, že Malyon a Ridley obhajují pozici Společnosti Strážná věž a vyhýbají se kontroverzním otázkám. A proto stále se cítíme závazek se ptát: " Kde jsou odpovědi na závažné Muramutovy otázky ?"

Nejdůležitější z nich jsou:

 • Biblické verše týkající se "užívání krve" se vztahují pouze na jedení nebo pití krve. Kde Písma rozšiřují tuto otázku i na transfuzi krve?
 • Jestliže Písmo zakazuje transfuzi krve, proč Společnost Strážná věž dovoluje transfuzi/injekci jakékoli ze všech jednotlivých frakcí krve, a zároveň zakazuje transfuzi celé krve?
 • Proč Společnost Strážná věž připouští přijímat všechny jednotlivé komponenty plasmy, ale zakazuje přijímat celou plazmu?
 • Proč jsou jednotlivé složky krve, například destičky (tvořící 0.17% krevního objemu) a bílé krvinky (tvořící 1% objemu krve) zakázány, zatímco objemnější složka jako například albumin (2,2%) je povolena? 8
 • Na jakém mravním základě mohou svědkové Jehovovi přijímat velké množství schválených krevních produktů, a mít tak přímý užitek z krve darované od lidí, kteří nejsou svědky Jehovovými, aniž by zároveň sami nějak přispívali do zásob krve, a tedy sami darovali krev pro jiné?
 • Jestliže Společností Strážná věž schválená léčba hemofiliků vyžaduje shromáždění a uskladnění velkého množství krve (až 2500 jednotek krve pro léčení jednoho pacienta), proč Společnost Strážná věž nedovoluje svědkům Jehovovým uskladnit svoji vlastní krev v rámci autotransfuze? Proč je zde tato dvojí norma?
 • Proč Společnost Strážná věž na žádost Evropského výboru pro lidská práva prohlásila, že není žádná "kontrola ani sankce" proti svědkům Jehovovým, kteří přijali krev (či neschválené krevní produkty), když každý svědek Jehovův ví opak? 9

Malyonova snaha obhájit změny v nauce o krvi

Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve zdokumentovalo mnoho úprav v nauce Společnosti Strážná věž o krvi. 10 Rozhodování o životě a smrti bylo založeno na naukách, jejichž dodržování bylo všeobecně závazné. Malyon hájí tyto změny otázkou: "Je snad nectností, když někdo změní názor?" Jeho argument je zavádějící, neboť se tváří, že svědkové Jehovovi jako skupina změnili svůj názor na užití krve, jednotlivých komponent krve, transplantaci orgánů, nebo očkování. Ve skutečnosti však pouze vedoucí sbor Společnosti Strážná věž má umožněnu takovou svobodu myšlení.

Řadoví svědkové Jehovovi se musí podrobit současné nauce Společnosti Strážná věž, jinak jsou postaveni před tzv. "právní výbor" a jsou vyloučeni. Tento postup Malyon obhajuje srovnáním se situací, kdy je lékaři odejmuta licence lékařskou komorou. Nicméně, může takové odejmutí licence zabránit, aby s lékařem přestali mluvit jeho přátelé a rodina? Může snad lékařská komora odejmout licenci jiným lékařům pouze proto, že nepřestali s tímto lékařem mluvit? Není tato analogie nesprávná?

Navíc, tento právní postup není podložen žádným průhledným vyšetřováním, jak uvádí Malyon. Neexistuje žádný úplný záznam z řízení "právního výboru", na jehož podkladě by mohlo být podáno odvolání. Nelze podat protest. Nejsou žádná pravidla o důkazech, atd. Je to něco jako "Star Chamber" (soud v Anglii v 17.století, zasedající bez poroty a proslulý tyranskými metodami) - něco nekontrolovaného a zcela nevyzpytatelného. Malyon se pokouší hájit kolísající nauku Společnosti Strážná věž srovnáním s jinými organizacemi, jako je například Britská Lékařská Společnost, které také změnila svůj názor na očkování. Nicméně narozdíl od Společnosti Strážná věž Britská Lékařská Společnost založila svá rozhodnutí na odpovídajících vědeckých objevech a nevymáhá respektování svých lékařských doporučení pomocí tvrdých disciplinárních opatření, jakoby si osobovala výlučnou božskou autoritu Nejvyššího Boha.

Pochybuji, že by Malyon nebo Ridley očekávali významnou revizi v nauce Společnosti Strážná věž nastíněnou v článku "Otázky čtenářů" uveřejněném ve Strážné věži z 15.června 2000. 8 Zde nalézáme změny, které se zdají být nepatrnými, ale podrobné zkoumání odhaluje významnou reformu.

Společnost Strážná věž předkládá novou změnu v nauce týkající se krevních frakcí, které mohou svědkové Jehovovi přijímat. Společnost Strážná věž nyní specifikuje, že zatímco "základní složky krve" - jmenovitě červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky a plasma jsou zakázány, frakce získané z kterékoli ze všech těchto "základních složek krve" jsou pro svědky Jehovovy nyní akceptovatelné. Ačkoli tyto pojmy postrádají pro křesťany smysl - Bible totiž nic neříká o základních nebo druhotných složkách krve - zdá se, že nauka odráží skutečnost, že krevní banky běžně rozdělují krev podle způsobu dalšího obchodního využití. Snad nejzajímavější v tomto článku je tvrzení, že pokud "...jde o frakce ze všech těchto základních složek, musí se každý křesťan po důkladném rozjímání spojeném s modlitbou rozhodnout sám na základě svého svědomí". 8

Je to nepatrná změna a mnozí svědkové Jehovovi si původně ani nevšimli, jak je důležitá. Nicméně signalizuje důležitý posun v této nauce - svědkové Jehovovi mohou nyní na základě svého svědomí přijmout všechny výrobky z krve, které jsou "frakcemi získanými ze základních složek krve". Dříve svědkové Jehovovi mohli přijímat pouze frakce získané z krevní plasmy. Umožní tato malá změna, aby svědkové Jehovovi měli prospěch také z derivátů založených na hemoglobinu, které jsou nyní ve vývoji? Zdá se, že ano, protože hemoglobin je frakce získaná z červených krvinek. Je třeba tento vývoj podrobně sledovat, protože tyto krevní náhražky mohou dramaticky redukovat počet úmrtí v populaci svědků Jehovových. Mám radost z tohoto vývoje, ačkoli jsem zároveň znepokojen ze stupně zmatení mezi svědky Jehovovi a lékaři, protože Společnost Strážná věž typickým způsobem zatemňuje své záměry ve snaze nevyvolat spory mezi svými členy.

Zmatek v nauce Společnosti Strážná věž o krvi

V říjnu 1999 AJWRB představila svůj stánek na kongresu Americké společnosti pohotovostních lékařů (ACEP) v Las Vegas v Nevadě. Byla to dobrá příležitost předat naše poselství přímo lékařům a slyšet jejich názory a obavy. Opakující se téma v této výměně názorů byl zmatek lékařů v tom jaké krevní přípravky svědkové Jehovovi akceptují a jaké nikoli, a také etické dilema lékaře, který stojí nad pacientem - svědkem Jehovovým, jenž je vykrvácený a v bezvědomí.

Jeden lékař uvedl v této souvislosti zkušenost, která se týkala jednadvacetiletého svědka Jehovova, který potřeboval transfuzi krve a byl v bezvědomí. Měl u sebe dokument "Žádnou krev - Závazný pokyn pro lékaře", a také jeho rodina trvala na tom, že mu nemá být dána žádná transfuze krve. V jedné chvíli muž nabyl vědomí a prohlásil, že nechce zemřít. Požádal, aby mu byla pro záchranu jeho života podána transfuze krve. Ale co kdyby pacient nenabyl dočasně vědomí? Tento muž jako všichni svědkové Jehovovi navštěvoval malou skupinu zvanou v terminologii svědků Jehovových "studium knihy", kde starší dohlížejí, aby každý člen měl vyplněn svůj dokument "Žádnou krev - Závazný pokyn pro lékaře", a měl ho opatřen úředně ověřeným podpisem. Protože může být vyvíjen různý stupeň nátlaku a hrozeb v souvislosti s podpisem tohoto dokumentu, a také proto, že někteří svědkové Jehovovi přijímají za jistých okolností krev, mají lékaři v této věci závažné etické dilema. Zvláště se to týká lékařů na pohotovosti. Tento stav současně s faktem, že mnoho lékařů a dokonce i svědků Jehovových samotných nerozumí složitostem v nauce o krvi, je předpokladem pro mnohé tragedie. Není vzácností, že svědkové Jehovovi odmítají léčbu nebo produkty z krve, které Společnost Strážná věž schvaluje, protože si jednoduše nejsou vědomi, že je nyní již přijmout smějí. Nauka Společnosti Strážná věž o krvi je stále příčinou tragedií . Někteří svědkové Jehovovi, mezi které patří k významný počet starších a členů Výborů pro styk s nemocnicemi, došli k závěru, že nemohou dále s dobrým svědomím podporovat tuto politiku Společnosti Strážná věž. Mnozí jsou frustrování tím, že jim Společnost nedokáže poskytnout v této věci smysluplné odpovědi a jsou hluboce znepokojeni počtem obětí, jejichž příčinou je tato nauka. Malyon maluje obraz jednotné podpory nauky o krvi mezi svědky Jehovovými. To je však na hony vzdálené od skutečné reality.

Rizika a výhody spojené s transfuzí krve

Malyon věnuje značnou pozornost obhajobě účinnosti alternativní bezkrevní léčby. Jsou však členové Výborů pro styk s nemocnicemi, včetně Malyona, kvalifikovaní, aby určovali rozsah léčby potřebné pro jednotlivé svědky Jehovovy stojícími před rozhodnutím mezi léčbou s krevními produkty nebo bez nich, nebo je to spíše úloha lékařů? Je pozoruhodné, že skupina osmi členů Výborů pro styk s nemocnicemi vydala pojednání vybízející k opatrnosti při používání bezkrevních technik, protože pozorovali tragické důsledky vyplývajících z těchto postupů u svědků Jehovových. 11 Jak zdůrazňuje Doyle: "Ačkoli bylo mnoho uděláno v přehodnocení rizik transfuzí krve, které mají za následek HIV a AIDS, transfuze krve zůstávají v mnoha případech nezbytné pro zachování života. Pacienti, kteří odmítají transfuzi krve v případech, kdy jsou lékaři přesvědčení, že je absolutně nezbytná, podstupují významné riziko, že zemřou následkem těžké anemie. Například Carson a kol. sledovali 125 chirurgických pacientů - svědků Jehovových, kteří odmítli transfuzi krve. Zjistili, že více než 60% pacientů, kteří měli před operací pokles hemoglobinu pod 6 g/dl, v souvislosti s operací zemřeli." 12

Transfuze krve a děti svědků Jehovových

Malyon podává zkreslený obrázek postoje Společnosti Strážná věž k dětem stran otázky krve. Prohlašuje, že "dítě nemůže být jedním ze svědků Jehovových", dokud nebude vyškoleno, aby bylo "mentálně způsobilé" ke křtu. (Křest je oficiální obřad potvrzující příslušnost k svědkům Jehovovým.) Ve skutečnosti Společnost Strážná věž umožňuje i velmi malým dětem, aby byly pokřtěny, za předpokladu, že umí správně zodpovědět určité otázky. Já sám jsem byl pokřtěn v devíti letech. A tato skutečnost není, jak uznává i Společnost Strážná věž, nijak výjimečná. 13 I od dítěte pokřtěného v útlém věku se očekává, že pochopí všechny spletitosti v otázce krve, a že bude podporovat nauku Společnosti Strážná věž. Dokonce do té míry, že pokud nastane vyhraněná situace, vytrhne intravenosní kanylu ze své žíly, aby se ubránilo transfuzi krve. 14 Pokud nebude poslušné této nauky Společnosti Strážná věž a selže, může to vést k vyloučení stejně jako u dospělého.

Na obalu časopisu Probuďte se! z 22.května 1994 (oficiální publikace Společnosti Strážná věž) figurují fotografie 26 dětí svědků Jehovových s titulkem "Mladí lidé, kteří dali Boha na první místo." Uvnitř časopisu se prohlašuje: "V minulosti zemřely tisíce mladých lidí proto, že dali Boha na první místo. To se děje i dnes, jenomže ty dnešní tragické události se odehrávají v nemocnicích a soudních síních a týkají se otázky krevní transfúze". 15 Vláda Bulharska se touto situací důkladně zabývala, když si vyhradila při zákonném uznání Společnosti Strážná věž podmínku, že pokřtěné neplnoleté děti nesmí být vybaveny dokumentem Společnosti Strážná věž "Žádnou krev - Závazný pokyn pro lékaře". Tento dokument zakazuje užití krve a krevních komponent zamítnutých Společností Strážná věž ani v naléhavém v případě. 16

Jak důrazně se Společnost Strážná věž brání, aby děti svědků Jehovových nepřijaly transfuzi krve? Všimněte si pokynů určených rodičům - svědkům Jehovovým ve vydání bulletinu Naše Služba Království ze září 1992 (publikace, která není rozšiřována mezi veřejností, ale je určena pouze pro pokřtěné svědky Jehovovy). Zde se na stranách 3-5 říká: "... Udělali jste všechna dostatečná opatření, abyste své děti ochránili před transfúzí krve?...Vy byste ovšem naopak měli všem zúčastněným objasnit, že jako rodiče máte povinnost neustále dělat všechno, co můžete, abyste se transfúzi vyhnuli. To je vaše odpovědnost, tak to určil Bůh. ... Jestliže je přes všechny vaše snahy vydán soudní příkaz, dále úpěnlivě proste lékaře, aby transfúzi nepoužil, a trvejte na alternativní léčbě. ... A tak ani tehdy, když byl vydán soudní příkaz, se nevzdávejte!"

Ve snaze splnit tyto vybídky jsou rodiče - svědkové Jehovovi známi jako ti, kdo se vzpírají lékařům a berou své velmi nemocné děti z nemocnic jen proto, aby se vyhnuli soudem nařízené transfuzi krve. 17 Dojdou svědkové Jehovovi prostě sami k tomu, že toto mají dělat? Všimněte si následujících citací z časopisu Strážná věž,určených pro rodiče - svědky Jehovovy: "Křesťan se snad tedy všemožně snaží, aby se vyvaroval porušení Božího zákona o krvi. Může se však stát, že ho budou autority považovat za člověka, který porušuje zákony, nebo ho mohou vystavit pronásledování. Kdyby skutečně došlo k trestu, křesťan by jej mohl považovat za utrpení pro spravedlnost." 18

Nicméně, Malyonův komentář může naznačovat, že postoj Společnosti Strážná věž k transfuzi u dětí se stává přístupnější. Avšak to je pouze můj dojem vyplývající z ústupku udělaného v Bulharsku. Společnost Strážná věž je snadno kompromitovatelná v zemích, kde je vláda důrazná v ochraně životů malých dětí. Doufám, že i jiné vlády si všimnou toho, co se přihodilo v Bulharsku, a zamezí vydávání kartiček "Žádnou krev" pro děti.

Malyon, Ridley a Společnost Strážná věž musí být posuzování s obezřetností

Jak upozornil Muramoto, vypadá to, jako by svědkové Jehovovi žijící v Bulharsku byli výjimkou v politice Společnosti Strážná věž týkající se krve. V této zemi (podle odpovědi Společnosti Strážná věž určené pro Evropský soud pro lidská práva a podle pozdější dohody s Bulharskem) mají svědkové Jehovovi v otázce transfuze krve svobodnou volbu "bez jakékoli kontroly a sankcí", které by vycházely ze strany Společnosti Strážná věž. 19 Naneštěstí, většina svědků Jehovových netuší, co se objevilo v této smlouvě a nebo jsou vedeni k víře, že je to dezinformace a propaganda "odpadlíků" (vyloučených členů), a nebo snad že je to chyba udělaná Evropským soudem pro lidská práva, jelikož Společnost Strážná věž prohlašuje, že nenastala žádná změna v nauce o krvi. Skutečnost, že svědkové Jehovovi tomu tak ochotně věří, je další důkaz, jakou kontrolu uplatňuje Společnost Strážná věž nad většinou členů. Ti se tak stávají uzavřenými pro informace, které by jim mohli poskytnout lepší porozumění tomuto tématu.

Představitelé Společnosti Strážná věž ve vyjádření pro Evropský soud pro liská práva očividně zkreslili svoji politiku ohledně krve a transfuzí prohlášením, že neexistuje žádná kontrola a žádné sankce svědků Jehovových, kteří přijali krev. Do dokumentu lze nahlédnout na stránkách AJWRB. 9 Také máme tiskovou zprávu od kanceláře mluvčího Společnosti Strážná věž, kde se tvrdí, že žádná změna nauky o krvi v Bulharsku nenastala. 20 Musíme se ptát, co je pravda? Prohlášení před Evropským soudem pro lidská práva a následná smlouva s Bulharskem, nebo tiskové prohlášení? Malyon, Ridley a Společnost Strážná věž se pokouší vyhnout tomuto tématu prohlášením, že se proti nikomu "arbitrážně nepoužívají sankce", a že neexistuje žádné "automatické vyloučení". Spíše, že chtějí nabízet jen "pastýřskou péči", a tak v tomto smyslu "není žádná kontrola a žádné sankce". Je to podobná logika jako analogické prohlášení, že pro hrdelního vraha neexistují žádné "sankce", protože žádný rozsudek ani trest není aplikován arbitrážně ani automaticky!

Svoboda pod Společností Strážná věž

Když jsou představitelé Společnosti Strážná věž tázáni, paradoxně hájí názor, že svědkové Jehovovi mají "svobodnou volbu", jakou léčbu spojenou s přijímáním krve akceptují. Je to slovní sémantický únik, protože svědkové Jehovovi mají umožněno přijmout bez disciplinárních opatření pouze jisté složky krve, které jsou v dané době organizací povoleny. Co tito mluvčí míní vyjádřením, že svědkové Jehovovi mají "svobodu volby", když musí zároveň přijmout následky včetně vyloučení? Podle této logiky mají lidé svobodu porušovat zákony země, jestliže jsou ochotni platit pokuty za to, co udělali. Jednou mi jeden starší řekl, že cítí, že nemá žádnou volbu v rozhodování, když musí vyloučit někoho, kdo přijal transfuzi krve. Ačkoli názor tohoto muže nereprezentuje všechny starší mezi svědky Jehovovými, věřím, že jeho názor je mezi ostatními staršími běžný.

14.července 1998 jsem společně s Paulem Gilliesem, oficiálním mluvčím společnosti v Londýně, poskytl rozhlasový rozhovor Rogerovi Boltonovi z BBC. 21 Během programu byl pan Gillies reportérem dotázán:" Existuje nějaký prostor pro demokratickou debatu mezi svědky Jehovovými? Myslím, a můžete s tím nesouhlasit, že podobně jako jste změnili svůj náhled na transplantace, můžete také změnit názor na transfuze. Mohla by o tom být otevřená debata mezi členy? "

Paul Gillies odpověděl: "Dobře, můžeme podpořit otevřenou diskusi. Ve skutečnosti podporujeme každou hlavu rodiny, aby diskutovala se členy rodiny o všech různých lékařských postupech a použití krve dříve, než nastane taková zdravotní situace; musí mít zcela jasno ve svém názoru, které z různých možností má a co chce udělat. Na našich shromážděních můžeme také otevřeně diskutovat."

Tento výrok je opět dalším příkladem vyhnutí se tématu pomocí zavádějících slov. Zatímco se naznačuje, že je pro rodiny a sbory velká svoboda k otevřeným diskusím o šíři léčby s krví a svoboda k osobnímu rozhodnutí o tom, co jednotlivec akceptuje, ve skutečnosti to není pravda. Jestliže by to byla pravda, proč by potom Společnost Strážná věž vylučovala členy, kteří mluví otevřeně (a v některých případech ani ne na veřejnosti, ale jen v soukromí) proti současné politice o krvi? V roce 1999 byl Wayne Rogers z USA udán svojí ženou sborovým starším jen proto, že poslal AJWRB email vyjadřující podporu úsilí prosadit reformu v této nauce Společnosti Strážná věž. Byl rychle vyloučen navzdory žádosti o slitování a přání zůstat jedním ze svědků Jehovových. Krátce poté starší patrně řekli jeho ženě, že má právo ho opustit, protože setrvává v odpadnutí, a představuje tak "absolutní duchovní nebezpečí". Je smutná realita, jakým způsobem Společnost Strážná věž vykonává "pastýřskou péči", a není to ojedinělý případ. To jsou pro pana Ridleyho "normální rodinné vztahy a styky". Nedávno byl Ray Hemming, svědek Jehovův z Velké Britanie vyloučen proto, že se prostě dotazoval Společnosti Strážná věž na nauku o krvi. Rado Vleugel, pravidelný průkopník (služebník plným časem) z Holandska byl vyloučen po rozhovoru s novináři, který se týkal politiky Strážné věže o krvi. Jedna žena, která je členkou AJWRB správně prohlásila:"Co je potom svoboda volby? Jestliže lupič drží pistoli u mé hlavy a ptá se mne zda mu dám své peníze, mám nějakou svobodu v rozhodování? Nechci mu ve skutečnosti dát své peníze, ale také nechci zemřít. Nic víc než svoboda volby, že? ... Společnost Strážná věž si udržuje obdobnou nadvládu nad svědky Jehovovými. Co se týče přijmutí některých částí krve je volbou buď smrt nebo vyloučení z důvodu svědomí. Podobnou zbraň drží u mé hlavy Společnost Strážná věž. Mé peníze nebudou ukradeny, ale můj klid mysli ano."

Existuje pouze malý pokojíček svobody pro pacientovu autonomii pod systémem Společnosti Strážná věž navzdory prohlášením Malyona, Ridleyho a Společnosti Strážná věž.

Kontrola uskutečňovaná totalitní mocí

Malyon neuchopil podstatu problému vyzdviženou Muramotem. Nejen že se nevyrovnal s trvajícím myšlenkovým nesouladem v učení Společnosti Strážná věž o krvi, vyplývající z jeho seriózního přehodnocení. Také odmítl názory současných i dřívějších svědků Jehovových, kteří nesouhlasí se Společností Strážná věž, jako něco, co pochází od "neloajálních rebelů". Při kritizování disidentů z řad svědků Jehovových, jako jsem já, za anonymní přinášení argumentů nepřihlíží k evidentnímu faktu, že Společnost Strážná věž si dogmaticky nepřipouští žádnou uskutečnitelnou alternativu, o čemž již bylo extenzivně pojednáno. Tak Malyon poskytuje znamenitou demonstraci, jak racionálně uvažující jednotlivec podléhá kontrole církve. Ridley odmítá existenci myšlenkové kontroly mezi svědky Jehovovými a cituje zprávu, která "zjišťuje, že teorie o nátlakové manipulaci nebo myšlenkové kontrole, aplikovaná na náboženská hnutí, postrádá vědecký základ, a nemůže tedy být prezentována jako vědecká". Muramoto k tomuto napíše Ridleymu komentář v článku, který bude publikován v tomto časopise. Dle mého pozorování je existence skupinového nátlaku mezi svědky Jehovovými realitou a není o něm sporu. Společnost Strážná věž se usilovně namáhá kontrolovat emoce, chování a myšlení svých členů jakož i kontrolovat informační tok. V mém vlastním případě tlak ke přizpůsobení vedl k tomu, abych nadále nosil mezi doklady kartičku "Žádnou krev" ještě 3 roky poté, kdy jsem přestal akceptovat nauku o krvi.

Proč členové AJWRB věří, že nauka o krvi je chybná

Ačkoli uznáváme, že Bible mluví proti špatnému používání krve, je důležité připomenout, že je to vždy v kontextu s používáním krve jako jídla. To sama Společnost Strážná věž uznala: "Vždy pokud se Písma zmiňují o zákazu krve, je to v souvislosti s jedením potravy, a tak je krev představující živou bytost jako živina zakázána. 22

Základním problémem je, zda je nebo není transfuze krve ekvivalentní jedení krve. Srozumitelně není. Transfuze krve není jídlem, ale spíše transplantací tkáně nebo orgánu. Nemá žádný výživný přínos jako kdyby někdo jedl a strávil krev. Společnost Strážná věž se snaží obejít tento fakt přirovnáváním transfuze krve k intravenózní výživě.

Nicméně ačkoli existují sloučeniny, jako je například dextróza, které může tělo zužitkovat jako živinu aniž by prošly zažíváním, je tato analogie je špatná. Transfudovaná krev nemůže být tělem zužitkována jako živina o nic více než transplantované srdce nebo ledviny.

Následující analogie nám může pomoci. Představte si dva pacienty, kteří nemohou jíst, a jsou přijati do nemocnice. Jednomu je dána transfuze krve a druhému intravenózní výživa. Který z nich přijal potravu a bude žít? Jistě doktor nepředepíše transfuzi krve k léčbě podvýživy, ale určitě ji použije k náhradě něčeho, co pacient ztratil, obvykle k náhradě červených krvinek potřebných k přenosu kyslíku. Protože není dokázáno, že transfuze krve se rovná jedení krve nebo že je ekvivalentem jedení krve, nelze použít ani zásadní biblické odkazy používané Společností Strážná věž na podporu nauky o krvi.

Přesvědčování pacientů svědků Jehovových, kteří nejsou seznámeni s AJWRB

Před diskusí o nedostatku biblických základů pro politiku Společnosti Strážná věž je pomocí nejprve povzbudit pacienta - svědka Jehovova, aby skutečně přemýšlel o rozporech v nauce Společnosti Strážná věž o krvi. Navrhujeme použít následující otázky a vyjádření:

 • "Můžeš mi jako svědek Jehovův vysvětlit, které typy léčby s krví smíš akceptovat, a které nikoli, a proč je v nich rozdíl?" "Zvláště mne zajímá, kde Bible objasňuje, jaké části krve smíš, a jaké nesmíš přijímat." "Prosím nedávej mi žádné publikace, neboť jsem velmi zaměstnán, abych je četl nebo abych mluvil se starším z tvého sboru. Je důležité, abych porozuměl, co si ty osobně myslíš a proč jsi připraven zemřít kvůli této otázce v případě, že budou možnosti bezkrevních alternativ vyčerpány."
 • Prosím uvědom si, že někteří svědkové Jehovovi netuší, že Společnost Strážná věž dovoluje svým členům přijímat všechny přípravky z krve vyrobené z červených krvinek, bílých krvinek, destiček a plasmy. Ty mohou zahrnovat, ale není to nijak omezeno, následující složky: albumin, všechny koagulační faktory, všechny imunoglobuliny, fibrinogen, erytropoetin, interferony, interleukiny a další buněčné frakce. 23
 • Jsi zván abys navštívil lékařskou sekci webové stránky AJWRB, kde můžeš nalézt další zdroje, které ti mohou pomoci. Adresa je: http://www.ajwrb.org/. Lékaři, etikové zabývající se medicínou, nemocniční kaplani a další osoby se zájmem mohou obdržet současně platné informace a pomocnou brožurku na této webové stránce nebo poštou přímo od AJWRB.

Závěr

Upřímně doufám, že lékaři budou následovat Muramotovy návrhy ve snaze o racionální neintervenční paternalismus. Jak Muramoto ukázal, zjistí, že mnoho svědků Jehovových není správně informováno, aby mohli udělat samostatné autonomní rozhodnutí o léčbě s krví. Stále jsou bohužel připraveni obětovat své vlastní životy nebo životy svých dětí na podporu iracionální nauky, která již byla častokrát upravována a možná bude jednoho dne opuštěna stejně tak jako dřívější zákazy Společnosti Strážná věž týkající se očkování, transplantací orgánů a množství složek krve. Do té doby zůstává nejlepší nadějí pro svědky Jehovovy chápající lékař, který věnoval pozornost námětům k diskusi navržených Muramotem.

Díky tomu již byly a dále mohou být ztráty životů sníženy. Je mým přesvědčením, že narůstající zkoumání veřejnosti může přinutit Společnost Strážná věž reformovat svoji doktrínu ohledně otázky krve, a tak svědkové Jehovovi získají svobodu dělat svědomitá rozhodnutí beze strachu ze sankcí, které je mohou oddělit od jejich přátel a milovaných blízkých.

Poznámky

O autorovi

Zájem autora o doktrínu Společnosti Strážná věž o krvi se vystupňoval následkem série výměny názorů s lékaři přes internet v roce 1995. Rrok 1996 strávil výzkumem historie nauky, než došel k závěru, že došlo k tragickému omylu. Poté, co zkrachoval otevřený dialog s Danielem Sydlikem, členem vedoucího sboru Společnosti Strážná věž, otevřel internetovou stránku "Nové světlo v otázce krve". Rychle se ukázalo, že mnozí starší ze svědků Jehovových a členové Výborů pro styk s nemocnicemi došli k podobným závěrům, ale dosud zde nebylo žádné forum, kde by mohli bezpečně diskutovat. Autor je zakladatelem AJWRB a zůstává stále svědkem Jehovovým, což vyžaduje anonymitu pro jeho stránky i reformní aktivity spojené s AJWRB. Strach z exemplárního trestu ho nutí, aby psal pod pseudonymem, ale editor si je jistý jeho dobrými úmysly. Jeho vytrvalost ve snaze reformovat doktrínu Společnosti Strážná věž o krvi je motivována jeho starostí o spolukřesťany - svědky Jehovovy. Lee Elder (The Liberal Elder - Liberální starší) je ředitelem Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve (AJWRB).

Odkazy a poznámky

 1. Malyon D. Transfusion-free treatment of Jehovah's Witnesses: respecting the autonomous patient's rights. Journal of Medical Ethics 1998;24:302–7.[Abstract]
 2. Malyon D. Transfusion-free treatment of Jehovah's Witnesses: respecting the autonomous patient's motives. Journal of Medical Ethics 1998;24:376–81.[Abstract]
 3. Ridley D. Jehovah's Witnesses' refusal of blood: obedience to scripture and religious conscience. Journal of Medical Ethics 1999:25:469–72.[Abstract]
 4. Muramoto O. Bioethics of the refusal of blood by Jehovah's Witnesses: part 1. Should bioethical deliberation consider dissidents' views? Journal of Medical Ethics 1998;24:223–30.[Abstract]
 5. Muramoto O. Bioethics of the refusal of blood by Jehovah's Witnesses: part 2. A novel approach based on rational non-interventional paternalism. Journal of Medical Ethics 1998;24:295–301.[Abstract]
 6. Muramoto O. Bioethics of the refusal of blood by Jehovah's Witnesses: part 3. A proposal for a don't-ask-don't-tell policy. Journal of Medical Ethics 1998;25:463–8.[Abstract]
 7. Anonymous. Are you resisting the spirit of the world? The Watchtower 1994 Apr 1:16.
 8. Anonymous. Questions from readers. The Watchtower 2000 Jun 15: 29-31. URL: http://www.krev.info/Text/ReferencesCZ.htm#rok2000
 9. Anonymous. New light on blood. Watchtower commits perjury? AJWRB, 1998. URL: http://www.ajwrb.org/basics/perjury.shtml
 10. Anonymous. New light on blood. The historical perspective. AJWRB, 1997. URL: http://www.krev.info/Text/historyCZ.htm
 11. Anonymous. New light on blood. The HLC perspective. AJWRB, 1997. URL: http://www.ajwrb.org/basics/hlc.shtml
 12. Doyle J. Risks of avoiding "necessary" blood transfusions. AJWRB,1998. URL: http://www.ajwrb.org/physicians/doyle-risksavoiding.html
 13. Anonymous. Trust in Jehovah leads to dedication and baptism. The Watchtower 1988 Mar 15: 14.
 14. Anonymous. Youths who have "power beyond what is normal". Awake! 1994 May 22: 13.
  URL:http://www.krev.info/Text/ReferencesCZ.htm#a0522940315
 15. Anonymous. Table of contents. Awake! 1994 May 22: 2.
 16. Report of the European Commission on Human Rights. Application no 28626/95. New light on blood. The Bulgarian Files. AJWRB, 1998. URL http://www.ajwrb.org/bulgaria/index.shtml
 17. Anonymous. New light on blood. Stories that break hearts. AJWRB, 1997. URL: http://www.ajwrb.org/experiences/stories.shtml\|[num%20%20%20]\|blizzard
 18. Anonymous. Questions From Readers. The Watchtower 1991 June 15, 31. URL: Strážná věž, 15.6.1991, str. 31, Otázky čtenářů.
 19. The original document is available from: URL: http://194.250.50.201/eng/E276INFO.148.html. Communique issued by the Secretary to the European Commission of Human Rights. Information note no 148 on the 276th session of the European Commission of Human Rights. (Strasbourg, Monday 2 Mar—Fri 13 March 1998). The full text of the "friendly settlement" in French is available from URL:http://194.250.50.201/eng/28626.28.html.
 20. Anonymous. WTS-Public Affairs Office. See: Watchtower blood policy in Bulgaria - a crime, an outrage, and a delusion! AJWRB, 1998. URL: http://www.ajwrb.org/basics/abandon.shtml
 21. Transcript of interview with the Liberal Elder and Paul Gillies, spokesman for WTS, by Roger Bolton on Sunday, BBC Radio 4, on June 14, 1998. AJWRB, 1998. The document is available from: URL: http://www.ajwrb.org/newsmedia/bbs.shtml
 22. Anonymous. Questions from readers. The Watchtower 1958 Sept 15: 575. URL: http://www.krev.info/Text/References.htm#w150958575
 23. Muramoto O. Recent developments in medical care of Jehovah's Witnesses. Western Journal of Medicine 1999;170:297–301.[Free Full Text]