Společnost Strážná věž mění pravidla pro užívání produktů vyrobených z krve

Dr.Osamu Muramoto

Ve vydání časopisu Strážná věž z 15.června.2004 Společnost Strážná věž uvádí dva články o tom, které produkty vyrobené z krve smí svědkové Jehovovi přijímat. První článek je nazván: "Važme si daru života" a opakuje pro svědky tradiční náboženskou interpretaci Písem o zákazu léčebného použití produktů vyrobených z krve. Druhý článek je nazván: "Nechte se vést živým Bohem" a podrobně líčí pravidla ohledně toho, které produkty vyrobené z krve jsou "nepřijatelné", a které jsou věcí osobního rozhodnutí. Do tohoto vydání časopisu Strážná věž je také vložen přetisk článku, který byl jako historický mezník uveřejněn ve Strážné věži z 15.června 2000: "Otázky čtenářů: Přijímají svědkové Jehovovi nějaké léčebné přípravky pocházející z krve?". Tento článek schvaluje novou zásadu umožňující přijmou frakci z "kterékoliv ze základních složek" krve. Okolnosti, za kterých byla v roce 2000 tato nová zásada vyhlášena, jasně ukázaly, že se jednalo o přípravu, umožňující svědkům Jehovovým plně přijímat nově vyvíjené krevní náhražky na bázi hemoglobinu.

(Poznámka překladatele: Ačkoli se tyto produkty používají již řadu let a mnoho svědků Jehovových si díky nim zachránilo život, svědkové Jehovovi v České Republice většinou nemají o této možnosti vůbec tušení.)

Ačkoli tyto dva články z června 2004 nepředkládají žádné podstatné změny v politice zveřejněné v červnu 2000, je zde obsaženo několik zajímavých bodů, které stojí za povšimnutí.

Za prvé, v druhém článku je zobrazen nový diagram jasně znázorňující horizontální čáru, která odděluje to, co je "nepřijatelné" od toho, co je věcí "křesťanova osobního rozhodnutí".

Na poslední řádce je skupina, která zahrnuje frakce z červených krvinek, bílých krvinek, destiček a plazmy. Ačkoli v tomto diagramu není jakoby nic nového ve srovnání s "Otázkou čtenářů" z června 2000, tento obrázek nyní jmenovitě ukazuje, že "frakce z červených krvinek" jsou mezi přijatelnými složkami. Je to velmi důležité zdůraznění, protože donedávna neexistovaly žádné "frakce z červených krvinek", které by byly léčebně využitelné. Když se na konci devadesátých let objevila technologie využívající krevních náhražek založených na hemoglobinu, Společnost Strážná věž rychle připravila širokou cestu pro svědky Jehovovy, aby mohli přijímat tuto "malou" frakci, vyrobenou z červených krvinek. Tato "malá" frakce však ve skutečnosti zahrnuje celých 97% z hmoty červených krvinek.

(Poznámka překladatele: Přirovnejme červenou krvinku ke kuličce rybízu. Celý rybíz nesmíme jíst. Jestliže z něj však sloupneme velmi tenkou slupku (cca 3%), můžeme již přijmout veškerý obsah (97%) z kuličky rybízu, neboť se jedná o frakci ze základních složek rybízu. A nakonec smíme sníst i onu slupku, protože je vlastně také frakcí…)

Druhým zajímavým bodem je pak odmítnutí "základních složek" krve. Po zdlouhavém biblickém pojednání a úzkostlivém odůvodnění proč odmítat "přijímání" krve z lékařských důvodů článek rychle uzavírá toto téma takto:

"Učebnice s názvem Emergency Care (Medicína neodkladných stavů), která vyšla v roce 2001, uvádí pod titulkem "Složení krve" toto: "Krev sestává z několika základních složek: z plazmy, červených a bílých krvinek a destiček." Proto svědkové v souladu s lékařskými poznatky odmítají transfuzi plné krve i kterékoli z jejích čtyř základních složek." (Strážná věž, 15.6.2004, strana 21)

Ve své podstatě tento článek prohlašuje, že důvod pro odmítání "čtyř základních složek" krve je v souladu s lékařskými fakty, které jsou uvedeny v učebnici "Emergency Care". Ačkoli každý souhlasí s tím, že neexistuje žádný biblický argument, který by vymezoval "čtyři základní složky" krve, jenž mají být odmítány, většina čtenářů nabude dojmu, že tato klasifikace je založena na pevně stanovených a spolehlivých "lékařských faktech". Je velmi zajímavé, že kniha, která je v tomto článku citována, není oficiální lékařskou učebnicí. Je to učebnice pro laboranty v kursech akutní péče. Proč Společnost Strážná věž necituje na podporu této nesmírně důležité klasifikace autoritami uznávané lékařské učebnice nebo vědecké zdroje? Důvod je jednoduše ten, že tato klasifikace není vůbec vědecká, ale je prostě v medicíně tradiční. Pokud použijeme paralelní analogii, tak naše strava je tradičně rozdělována na "velké části" jako jsou bílkoviny, cukry, tuky, minerály atd. Je roztřídění touto klasifikací považované za lékařský fakt? Jistěže ne. Je to pouze jeden z mnoha způsobů, jak můžeme klasifikovat naší stravu. Jindy užíváme rozdělení na obilniny, maso, zeleninu, ryby atd. Tento jiný způsob klasifikace naší potravy je platný úplně stejně jako předchozí. A tak v závislosti na metodě, kterou použijeme ke klasifikaci, budeme považovat za "základní složky" vždy něco jiného. Stejná pravda platí pro klasifikaci jednotlivých složek krve.

Pro klasifikaci a rozdělení jednotlivých složek krve existuje mnoho způsobů. Je pravdou, že v klasifikaci, kterou nejvíce používají krevní banky jsou čtyři základní složky krve uvedené v článku ve Strážné věži. Nicméně lékařské učebnice používají mnoho odlišných klasifikací. Častokrát je krev rozdělována na "dvě hlavní složky" - červené krvinky (45%) a plazmu (55%), protože další, menší komponenty, jako například destičky, jsou většinou brány jako frakce z těchto hlavních složek. Jiná klasifikace, která je často používána v učebnicích anatomie a fyziologie je založena na chemickém složení krve. Podle této klasifikace jsou hlavními a základními složkami krve voda (80%), hemoglobin (15%), albumin (2-3%) a globuliny (1-2%).

Společnost Strážná věž si osvojila klasifikovat krev na červené krvinky, bílé krvinky, destičky a plazmu, které označuje jako základní složky a výslovně je uvádí jako nepřijatelné. Co by se však stalo, kdyby Společnost přijala jinou klasifikaci, která je úplně stejně platná a také založená na "lékařských faktech"? Například, co by se stalo, kdyby bylo zvoleno rozdělení základních složek na hemoglobin, albumin a globulin? Tato klasifikace by pak zakazovala používat hemoglobin v krevních náhražkách a albumin jako "plazma expandér", což jsou frakce, které jsou nyní pro svědky Jehovovi přijatelné. Co nás tedy tyto rozdíly mohou naučit?

Říkají nám, že to, co je "nepřijatelné" v nauce Strážné věže, nemá nic co dělat s biblickou naukou, která je uvedena v tomto článku. Vše je pouze závislé na tom, jakou klasifikaci jednotlivých složek krve (mezi mnoha dalšími možnými) z lékařské literatury Společnost Strážná věž přijala. Podle této klasifikace složek krve (červené a bílé krvinky, destičky a plazma) je většina v lékařské praxi běžně užívaných produktů, vyrobených z krve, zařazena ve skupině "osobní rozhodnutí" a věc křesťanova svědomí. Je to proto, že současná technologie již nepoužívá surové, nezpracované složky krve ve farmaceutických výrobcích. Na druhé straně, podle klasifikace založené na chemickém složení (voda, hemoglobin, albumin a globulin) by se stala většina léčebných výrobků nepřijatelných. A tato klasifikace by byla mnohem více v souladu se současnými biochemickými technologiemi, které jsou používány pro výrobu léků a dalších produktů z krve. Podle této alternativní klasifikace by užití destiček bylo akceptovatelné, protože by nebyly považovány za základní a hlavní složku. Jinými slovy, jestliže by Společnost Strážná věž přijala tuto klasifikaci základních složek krve podle jejího chemického složení, byly by hemoglobin, albumin a globuliny zakázány, ale destičky a snad i bílé krvinky by mohly být přijatelné.

A tak podle toho jaké rozdělení základních složek krve Společnost Strážná věž přijme, může být obrovský rozdíl v tom, co je přijatelné a co nikoli. A tedy kdo bude žít a kdo zemře díky tragické ztrátě krve. Tento rozdíl nemá nic co dělat s biblickou naukou a dokonce ani se současnou lékařskou vědou. Pouze závisí na rozhodnutí Společnosti Strážná věž jakou klasifikaci pro jednotlivé složky krve přijme. Mrazivou realitou pro svědky Jehovovy je, že rozhodování o jejich životě či smrti není přímo odvozené od biblických argumentů zmíněných v těchto článcích. Tyto biblické nauky nepřinášejí vůbec žádnou informaci pro to, jak budou klasifikovány základní složky krve. A přesto je to právě tato klasifikace, která určuje "nepřijatelné" složky krve, a tím také rozhoduje o životě a smrti. Je ironií, že pravidla, uveřejněná v článku "Nechte se vést živým Bohem", jsou tolik ovlivněná lidským rozhodnutím a starou tradicí. Kdyby byla přijata alternativní klasifikace, která je mnohem více v souladu se současnými medicínskými technologiemi, rozhodování o životě a smrti svědků Jehovových by bylo totálně odlišné.

Odkazy

Muramoto O. Bioethical aspects of the recent changes in the policy of refusal of blood by Jehovah's Witnesses. British Medical Journal 2001; 322: 37-39 [Full Text]

Muramoto O. Recent developments in medical care of Jehovah's Witnesses. Western Journal of Medicine 1999; 170: 297-301 [Full Text]

O autorovi

Dr.Muramoto je neurolog, vedoucí lékař a člen Regionální Etické Komise v Kaiser Permanente Northwest Division v Portlandu ve státě Oregon. Jeho úvahy a názory jsou jeho vlastní a neodrážejí názor Kaiser Permanente and Northwest Permanente P.C.

Český překlad

Z anglického originálu přeložil Michal Malý (činný pravidelný zvěstovatel), Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve (AJWRB).

Další podrobnosti lze nalézt na WWW.KREV.INFO.

Ačkoli na celém světě velká část svědků Jehovových odmítá nauku Společnosti Strážná věž o krvi, nesmí svůj postoj vyjádřit veřejně. Za názory, které jsou odlišné od oficiálního stanoviska Společnosti Strážná věž mohou být potrestáni vyloučením a tedy prakticky úplnou izolací od svých přátel a příbuzných - více čti zde.

Prosíme předejte anonymně nebo veřejně tyto informace všem svědkům Jehovovým ve svém okolí.

NEDOVOL, ABY TVOJI MILOVANÍ ZEMŘELI ZBYTEČNĚ!

Články ze Strážné věže z 15.června 2004 jsou předčítány na shromážděních přístupných i veřejnosti ve většině sborů svědků Jehovových v neděli 25.července 2004, resp. v neděli 1.srpna 2004.

Přesný čas a místo shromáždění v nejbližším okolí je možno kdykoliv zjistit telefonickým dotazem v ústředí Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi pro Českou Republiku - telefon: (+420) 283 067 111.