Měl bys kontaktovat Společnost Strážná věž?

Pokud jsi jedním ze svědků Jehovových, jsi pravděpodobně znepokojen a chtěl bys znát odpovědi na věci, které čteš na těchto stránkách. Povzbuzujeme tě, abys nepřijímal naše slova bezvýhradně. Místo toho ti doporučujeme, abys sám nezávisle prozkoumal otázky týkající se krve a tak se sám přesvědčil, co je pravda a co je falešné.

Mnohým z Vás určitě zůstanou nezodpovězené otázky i po výzkumu týkajícím se postoje Společnosti Strážná věž ke krvi a transfuzím krve. Někteří naši čtenáři se ptají zda mají psát své otázky Společnosti Strážná věž a jakou reakci mohou očekávat. Ve skutečnosti si je Společnost Strážná vědoma tohoto znepokojení. Důvod proč nemůžeme doporučit zda máš nebo nemáš Společnosti napsat své otázky vysvětluje následující citace. Pochází z článku "Loajálně se podřizovat teokratickému pořádku", který byl uveřejněn ve Strážné věži z 1.února 1983, str.19 (Watchtower June 1, 1982, page 20, ang):

15 Čas od času upozorňují někteří lidé třídu "otroka" na různé naukové či organizační záležitosti, o nichž se domnívají, že by měly být přezkoumány. Návrhy na zlepšení jsou jistě vhodné, stejně jako dotazy žádající ujasnění. Příklad toho bylo vyslání Pavla, Barnabáše a jiných "k apoštolům a starším mužům v Jeruzalémě" kvůli obřízce. Když pod vedením svatého ducha starší v Jeruzalémě záležitost rozhodli, poslali bratry do různých měst, aby jim tam "předávali výnosy, o kterých rozhodli apoštolové a starší muži, kteří byli v Jeruzalémě". Loajální podřízenost vůči těmto výnosům přinesla Jehovovo požehnání. "Sbory se tedy opravdu upevňovaly ve víře a početně vzrůstaly den ze dne." - Sk. 15:1 až 16:5.

16 Když předložíme návrhy, můžeme správného ducha projevit tak, že přenecháme věc úvaze a modlitbám zralých bratrů, kteří vedou dílo v Jehovově organizaci. Jestliže se však ti, kteří přinášejí návrhy, s tím nespokojí, ale dál o věci ve sborech diskutují se záměrem získat si podporu jiných, co pak? To působí rozdělení a může to zničit víru některých. Pavel tedy radí, "abyste dávali pozor na ty, kteří působí rozdělení a příležitosti ke klopýtání v rozporu s učením, jemuž jste se naučili, a abyste se jim vyhýbali". Pavel také doporučoval Titovi "kárat ty, kteří odporují", a dodal: "Těm je nutné zavřít ústa, neboť právě tito lidé neustále podvracejí celé domácnosti tím, že. . . vyučují to, co se nesluší. . . Právě proto je stále přísně kárej." - Řím. 16:17, 18; Tit. 1:9-13.

Jak sis mohl všimnout, Společnost Strážná věž říká, že hledání objasnění a návrhy ke změnám v nauce jsou vhodné. Jestliže cítíš, že tě informace uvedené výše opravňují k napsání dotazu s otázkami o krvi Společnosti Strážná věž, udělej to. Na druhé straně, jestliže stále nemáš jistotu v tom zda tvé bádání nebo návrhy budou dobře přijaty, pak snad raději zatím nepiš. Mnoho členů AJWRB napsalo Společnosti Strážná věž dotazy, které pravděpodobně budou podobné tvým. Bylo jim řečeno, aby záležitost nechali být. Co uděláš, je věc tvého osobního rozhodnutí.