Význam rozšíření screeningového vyšetření HIV infekce u dárců krve a krevních složek v České republice

Masopust J.1, Ročková R.2, Trans. Hemat. dnes, 9, 2003, No. 2, p. 59-64.
1Transfuzní oddělení MN, Ústí nad Labem 2Transfuzní oddělení FNKV, Praha

Souhrn:

Úvod.

V České republice (ČR) je u dárců krve a krevních složek od dubna 2003 (s přechodným obdobím do října 2003) povinné testování HIV-1 antigenu (HIV p24Ag), doplňující dosavadní testování anti-HIV- 1,2.

Soubor a metodika.

V letech 2001-2002 bylo na transfuzních odděleních MN v Ústí n. L. a FN Královské Vinohrady v Praze provedeno vyšetření 2481 krevních vzorků dárců krve a krevních složek kombinovaným testem pro vyšetření HIV antigenu a protilátek anti-HIV-1,2 (Genscreen® Plus HIV Ag-Ab, Bio-Rad) a současně i protilátkovým testem (Genscreen® HIV 1/2 version 2). Kombinovaným testem bylo provedeno vyšetření 1 kontrolního panelu z Národní referenční laboratoře pro AIDS a 1 sérokonverzního panelu.

Výsledky.

Z vyšetřených vzorků dárců krve bylo iniciálně reaktivních 6 vzorků v protilátkovém testu a 9 vzorků v kombinovaném testu. Opakovaně reaktivních bylo 5, respektive 8 vzorků. Žádná reaktivita nebyla potvrzena v Národní referenční laboratoři pro AIDS jakožto pozitivní (či nejasná). Výsledky vyšetření obou panelů byly souhlasné a jednoznačné. Specificita kombinovaného testu byla o něco nižší než u protilátkového testu (99,68 %, resp. 99,80 %).

Diskuse a závěr.

Uvádí se zkrácení diagnostického okna HIV infekce testováním HIV p24Ag oproti testování anti-HIV-1,2 o 4,4-7 dní. Reziduální riziko přenosu HIV infekce transfuzí anti-HIV-1,2 negativního transfuzního přípravku se odhaduje na 0,33 až 2,5 na 1x106 odběrů. Záchyt HIV p24Ag pozitivního anti-HIV-1,2 negativního vzorku u dárců krve a krevních složek v Německu či USA kolísá od 1 na 3,6x106 až 1 na 8x106, v Brazílii 1 na 1x105, v Thajsku až 16 na 1x105 odběrů. V ČR je vzhledem k nízké prevalenci HIV infekce v populaci předpoklad záchytu takového vzorku nejvíce 1x za 40 let při zvýšených nákladech na testování. Prospěch zavedení vyšetření HIV antigenu v ČR bude zřejmě velmi malý, testování HIV-1 metodou PCR (HIV-1 NAT) se také nejeví být za současné situace nezbytné.

Klíčová slova: HIV p24 antigen, protilátky anti-HIV-1,2, kombinovaný test, dárci krve a krevních složek


S poděkováním převzato z webu České lékařské společnosti J.Ev.Purkyně. (Originál použitého článku je zde.)