Všem jmenovaným služebníkům v organizaci

Vyzýváme Tě, abys sebral odvahu a pečlivě prozkoumal nauku o krvi. Věříme, že zjistíš stejně jako my, že současná nauka o krvi má pramalý - pokud vůbec nějaký - biblický základ. Důkazy ukazují, že Bible snad zakazuje jedení krve, ale neříká, že ji nelze použít pro "udržení života". Písma by musela být přeformulována, abychom došli k takovému závěru. Z tohoto hlediska připomínáme následující texty:

"I kdybychom však my nebo anděl z nebe vám snad oznamovali jako dobrou zprávu něco nad to, co jsme vám oznámili jako dobrou zprávu, ať je proklet." (Galaťanům 1:8)

"Vydávám svědectví každému, kdo slyší slova proroctví tohoto svitku: Jestliže někdo k tomu přidá, Bůh mu přidá ran, o nichž je napsáno v tomto svitku; a jestliže někdo něco odejme ze slov svitku tohoto proroctví, Bůh odejme jeho podíl ze stromů života a ze svatého města, věci, o nichž je napsáno v tomto svitku. (Zjevení 22:18-19)

Můžeš si být jistý, že již bylo mnoho podniknuto jinými jmenovanými bratry ze Sdružení (AJWRB) oficiálními organizačními cestami ve snaze upozornit na toto téma. Vedoucí sbor si je dobře vědom rozporů v současné nauce o krvi a nemá pro ni dostatečnou oporu v Písmech. Avšak ve své pozici vzdálené obyčejnému životu pokračují s reformami skutečně hlemýždím tempem. Je skutečností, že Společnost Strážná věž nyní povoluje svědkům Jehovovým přijímat všechny frakce ze základních složek krve, ale zatím neudělala vše, co je nutné. A tak dále naši drazí zbytečně umírají.

Je všeobecně známo, že v brooklynském Bételu je mnoho reformně přemýšlejících bratrů. Uvědomujeme si, že právě oni musí vystoupit ve vhodnou dobu s nezbytnými reformami. Ti, kdo vystoupí dříve, než bude položena široká základna pro reformu, budou prostě vyloučeni jako odpadlíci.

Pohlížíme na naše snahy jako na "loajální opozici". Nechceme ovládnout Společnost, chceme však ovládat své svědomí a své životy. Jednoduše chceme zastavit zbytečné umírání.

Jestliže Společnost porozumí našemu znepokojení a připraví rozumný rozvrh pro reformu, ochotně ukončíme provoz těchto stránek a budeme s ní spolupracovat. Společnost Strážná věž zatím do značné míry ignoruje naše snahy, ale její taktika nemá z mnoha důvodů úspěch. Minimálně proto, že lékařská veřejnost se stále více zajímá o rozpory v této nauce.

Vybízíme tě, abys prozkoumal tuto nauku a zvážil svoji účast na biblicky založených reformách. Je také důležité, aby Společnost Strážná věž věděla, že i ty podporuješ nedávné změny provedené v nauce o krvi a věříš, že přijde další reforma.

Naše cíle:

  1. Svědkové Jehovovi by měli mít umožněno, aby sami rozhodli, zda přijmou nebo nepřijmou některou z mnoha variant krevních transfuzí nebo produktů vyrobených z krve bez toho, aby byli ovládáni strachem z vyloučení a z toho, že se jich budou ostatní stranit.
  2. Společnost Strážná věž by měla uznat, že někteří svědkové Jehovovi na základě pečlivého studia Písem a lékařské vědy dojdou k závěru, že není porušením Božího zákona přijmout krev nebo produkty z krve, jestliže neslouží jako potrava pro tělo.
  3. Společnost Strážná věž by měla ukončit svoji kampaň proti krvi a otevřeně uznat nejen rizika přijmutí, ale i rizika odmítnutí krve a krevních produktů.

Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve (AJWRB) se zavázalo dosáhnout těchto cílů. Někteří vyjadřují obavu, zda se reforma nauky o krvi nestane příčinou ke klopýtání. Ačkoli je to možné, neměli bychom se toho obávat. Čeho bychom se však měli obávat je obrovská vina krve, kterou si Společnost pravděpodobně přivodila a kterou někteří z nás s ní mohou sdílet. Připojením se k našim snahám za reformu této nauky budeš mít příležitost prokázat svůj upřímný zájem ve službě jako pastýř ve splnění Izajáše 32:2:

"A každý se prokáže být jako úkryt před větrem a jako skrýš před dešťovou bouří, jako proudy vody v bezvodé krajině, jako stín mohutného skalního útesu ve vyčerpané zemi." (Izajáš 32:2)

Postoj Sdružení (AJWRB) k použití produktů z krve je založen na Bibli. Zaznamenali jsme také, že ti svědkové Jehovovi, kteří si udělali čas, aby upřímně prozkoumali tuto nauku, v drtivé většině věří, že doktrína Společnosti Strážná věž je omylem. V každém případě, všichni bratři a sestry si zaslouží dozvědět se všechna fakta o krvi a udělat svobodné rozhodnutí na základě vlastního svědomí. Bůh je bude soudit, my jako starší nikoli. (viz Gal. 5:1 a Řím. 14:12,13)

Bylo by naivní myslet si, že Jehova Bůh nám promine náš podíl odpovědnosti na základě tvrzení, že "jsme pouze plnili pokyny". A ti, kdo pronikli ve zkoumání až sem, ani nemohou předstírat nevědomost. Poznání doprovází odpovědnost.

Následující výpisky a citace poskytují další náměty k přemýšlení:

"Základním cílem všech institucí a subkultur je zachování sebe sama. Zachování víry je však nejdůležitější v Božím plánu v dějinách lidí; nikoli zachování jednotlivých náboženských institucí. Nelze očekávat od těch, kdo řídí instituce, že budou vnímaví k odlišným názorům. Bůh nepotřebuje žádné jednotlivé osoby, církve, denominace, vyznání nebo organizace, aby uskutečnil svůj cíl. Použije ty, bez ohledu na jejich různorodost, kteří jsou připraveni být použiti, ale opustí ty, kdo pracují pro své vlastní cíle.

Kladení otázek institucím je pro mnohé z nich synonymem útočení na samotného Boha - něco, co nesmí být dále tolerováno … Oni ve skutečnosti chrání sami sebe, svůj pohled na svět a svůj pocit bezpečí. Náboženská instituce jim poskytuje smysl života, cíl a v některých případech i kariéru. Kdokoliv je chápán jako ohrožení těchto věcí, stává se skutečnou hrozbou.

Taková hrozba nebývá často k vidění, protože je silou potlačena ještě před tím než povstane... Instituce vyjadřují svoji sílu zcela jasně pomocí vyhlášení, interpretace a uplatňování pravidel subkultury.

Každá instituce má svoje pravidla a nástroje jak je uplatňovat, někdy jsou jasně stanovena, a i když jsou jindy nevyřčena, nejsou o to méně reálná."

--Daniel Taylor, Mýtus dogmatu

"Když člen vyjádří své osobní pochybnosti nebo nevíru jako veřejné pokárání vedení nebo doktríny církve, nebo když je konfrontuje s hledáním věčného světla, tak vstoupil na svatou půdu. Ti, kdo si stěžují na nauky nebo na představitele církve, ale nemají dost víry nebo předsevzetí držet se Božích přikázání, riskují separaci sebe sama od božského zdroje učení."

--starší James E. Frost, Shromáždění dvanácti apoštolů, (Vedoucí sbor církve Mormonů)

Jako jmenovaní služebníci snadno rozeznáváme podobnost mezi organizačními pravidly Společnosti Strážná věž a těmi, které jsou uplatňovány jinými. Žijeme ve 21.století v jedné z nejsvobodnějších zemí na světě a přesto musíme mluvit anonymně, neboť jinak riskujeme ztrátu spojení s našimi přáteli a milovanými pouze z toho důvodu, že říkáme pravdu a nebráníme podání transfuze krve našim dětem pro záchranu jejich života. Bratři, může toto být Jehovovým přáním? Myslíme, že nikoli.

Někteří mají námitky proti anonymitě těchto stránek, ale kdo způsobil, že je tato anonymita nezbytná? V této souvislosti citujeme následující:

"Anonymita je štít proti tyranii většiny. To ilustruje zejména snaha Listiny základních práv a svobod (a První dodatek k ústavě USA): chránit nepopulární jedince před odvetou, a jejich myšlenky před potlačováním, v rukách netolerantní společnosti."

--Soudce John Stevens, Nejvyšší soud Spojených Států

Prosíme, připoj se k nám v naší snaze podpořit reformu nauky o krvi.

Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve (AJWRB)