Pomozte zastavit šílenství

Vyzýváme svědky Jehovovy a členy jejich rodin, aby poslali následující dopis svým přátelům - svědkům Jehovovým, členům jejich rodin a nebo jejich známým. Tento dopis byl koncipován a schválen staršími a členy Výborů pro styk s nemocnicemi (Nemocničních informačních služeb) v mnoha zemích.


Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve
Starší a členové Výborů pro styk s nemocnicemi
P.O. Box 190089
Boise, ID 83719-0089
U.S.A.
www.krev.info

Datum

Adresa:

Drahý bratře, drahá sestro,

Jsme skupina starších a členů Výborů pro styk s nemocnicemi z různých zemí a míst. Diskutovali jsme o našich přiděleních a sdílíme rozmanité zážitky z práce, kterou vykonáváme. Velmi nás těší, že již bylo uděláno mnoho dobrého pro naše bratry a sestry. Také mnozí jiní, kteří se nehlásí ke svědkům Jehovovým měli užitek z naší činnosti.

Nejen svědkům Jehovovým, ale i lékařům, je velmi dobře známo, že léčba pomocí krve sebou nese mnohá nebezpečí. Nelze popřít, že bylo provedeno mnoho pozitivního v oblasti bezkrevních alternativ léčby. Naše práce již nebude dále potřebná v případě, že se vědcům podaří vyrobit plnohodnotnou náhradu krve. Nicméně v současné době je krev stále drahocennou tekutinou, která zachraňuje životy a my často přehlížíme prospěch a důležitost jejího použití.

Bohužel, dokonce i mezi členy Výborů pro styk s nemocnicemi, kteří mají mnohaleté zkušenosti ve svých přiděleních, nalézáme naprostou nevzdělanost v důvodech, proč je krev používána. Častokrát jedinou věcí, kterou mnozí vědí o krvi, je to, že je nebezpečná pro léčbu a měli bychom se jí za každou cenu vyhnout. Je tomu nejen kvůli biblickým důvodům, ale také se domnívají, že je to vždy špatná léčba a že jsou ve všech případech dostupné kvalitní alternativy, které ji mohou nahradit.

Vážná otázka, která však musí být zodpovězena, zní: Co je krev? Mohlo by se zdát jednoduché tuto otázku odpovědět, ale není tomu tak, protože existuje mnoho částí krve, které Společnost Strážná věž schvaluje, aby je svědkové Jehovovi přijímali. Nejsou snad tyto komponenty také krví? A jak je rozhodnuto, které části krve jsou přijatelné, a které nikoli? Je pochopitelné, že od doby, co je možné tyto "přijatelné složky krve" přijímat, jsou svědkové Jehovovi a zdravotníci zmateni tímto postojem. Ale ačkoli tato otázka napadá mnoho bratrů, neodváží se ji položit veřejně. Proč?

Dalším problémem je albumin. Smíme přijímat albumin jako věc svědomí i přesto, že krev obsahuje mnohem více albuminu než bílých krvinek, které musíme odmítat. Mnozí lékaři jsou zmateni tímto postojem, ale uctivě jej respektují, protože si většina z nich myslí, že je založen na náboženských základech, ačkoli v něm vidí jasný rozpor. Lékaři však neví - protože jim nedáváme možnost, aby to zjistili - že náš postoj ke krvi je čistě organizační pravidlo a postrádá jakékoliv logické důvody nebo podporu v Písmech.

Pro každého, kdo věnoval svůj čas, aby prostudoval postoj Společnosti Strážná věž ke krvi, je jedním z nejvíce znepokojujících aspektů v této záležitosti přijatelnost všech složek z čerstvě zmražené krevní plasmy. Svědkové si mohou jako věc svědomí zvolit, zda přijmou imunoglobuliny, srážecí faktory, albumin a všechny další složky plasmy. Zároveň však současně nesmí přijmout vše najednou ve formě krevní plasmy.

Nejdepresivnější rys činnosti členů Výborů pro styk s nemocnicemi se týká našich dětí. Je zřejmé, že v současné době neexistuje nic, co by dokázalo nahradit krev ve funkci přenosu kyslíku jednotlivým orgánům těla. Oceňujeme skutečnost, že náš právní systém chrání naše děti. Dokonce je pro nás, jako členy Výborů pro styk s nemocnicemi, snadnější pracovat s lékaři, kteří znají pravidla a zákony týkající se nezletilých dětí. Každý svědek Jehovův by měl vědět, že autorita rodičů není absolutní a že nemohou být poskytovány žádné všeobecné záruky pro bezkrevní léčbu dětí, i když existují případy, kdy rodiče proti tomuto bojovali. Museli však pochopit, že právo umožňuje poskytnout léčbu, která je nezbytná pro zachování života nebo zdraví dětí.

Jestliže existuje účinná alternativa léčby a jestliže je možno si ji zvolit, pak mohou volbu provést rodiče a nikoli doktor, sociální pracovník a nebo soudce. Ale člověk si musí položit důležitou otázku: kdo je kvalifikován, aby udělal rozhodnutí o bezkrevní alternativní léčbě, které bude přiměřené k potřebám dítěte? Jako členové Výborů pro styk s nemocnicemi jsme byli svědky případů, kdy se spolupracující doktor držel přání rodičů ohledně alternativní bezkrevní léčby a výsledek byl v některých případech tragický, končící zbytečnou smrtí.

Když se my, jako svědkové Jehovovi, podíváme zpět a vzpomeneme si na nemocné a mrtvé bratry a sestry, kteří odmítli očkování, krevní sérum, transplantaci orgánů nebo léčbu hemofilie, musíme uznat, že setrvali ve svém postoji převážně díky naukám organizace a vnucenému zákazu. Můžeme to říci proto, že dnes je již velmi raritní, že by někdo odmítal očkování, transplantaci orgánu nebo některou složku krve, která je nyní Společností Strážná věž schválená. Tato situace sama o sobě může být pro každého důvodem, aby se zastavil a vážně zamyslel do čeho je ve skutečnosti zapleten. Je to opravdu tato záležitost věc svědomí? A jestliže ano, tak čí je to svědomí?

Je nauka Společnosti Strážná věž o krvi správná? Proč se dostává tak mnoho bratrů do vnitřního konfliktu, jakmile začne tuto záležitost zkoumat ve světle biblických fakt? Seznamuje nás Společnost pravdivě a bez výjimky se vším, co se týká otázky krve? Uvědomují si vedoucí představitelé Společnosti, že akceptováním některých malých částí krve vytvořili nesmírný rozpor v nauce, na které trvají? Kde jsou opravdové a pevné argumenty proti uchovávání krve k autotransfuzi? Uvědomují si, že svým postojem zabíjejí mnoho našich drahých dětí v případě, že právní systém neposkytne ochranu jejich zdraví a života? Má být naší hlavní starostí jako svědků Jehovových hledání alternativ léčby nebo bychom měli sami sebe postavit tváří v tvář biblickým faktům týkajících se života a krve?

Píšeme Ti kvůli vědomí závazku ke křesťanským principům a svědomí. Doporučujeme Ti navštívit internetové stránky "Nové světlo v otázce krve" na adrese www.krev.info. Důkladné prozkoumání těchto stránek Ti může poskytnout Biblická, vědecká a historická fakta týkající se transfuze krve. Najdeš zde všechna fakta. Nejenom ta, která pouze podporují postoj Společnosti Strážná věž. Věříme, že Tvoje víra v Jehovu Boha je dostatečně silná pro nestranné prozkoumání názorů obou stran.

Adresa je: www.krev.info

S naším znepokojením jsme oslovili odbočku i Vedoucí sbor. Nebyli však ochotni k žádné odpovědi. Kdyby tato záležitost nebyla tak závažná a kdyby nebyly životy našich drahých denně v ohrožení a denně naši bratři a sestry na celém světě neumírali, jistě bychom v tichosti čekali na Jehovu až napraví ve svůj čas tuto záležitost. Bohužel se domníváme, že změna je odkládána proto, že právní oddělení Společnosti Strážná věž se bojí čelit soudním sporům s pozůstalými, kteří ztratili své milované díky této nauce. Zda tomu tak bude nebo ne nemůže být žádným důvodem pro zadržování práva a mravního jednání.

Jakmile se stala všechna fakta známa, bylo okamžitě zřejmé, že náš postoj ke krvi je omylem. Pro některé z nás vedla míra odpovědnosti a pocit "viny krve" k ukončení našich přidělení jako starších nebo jako členů Výborů pro styk s nemocnicemi. V takovém případě doufáme, že Jehova bude ochoten nám odpustit naše činy z nevědomosti. Naléhavě tě prosíme, abys ve vší zbožnosti prozkoumal všechna fakta a zvážil svůj další postoj. Jestliže nás chceš kontaktovat, udělej to prosím prostřednictvím návštěvy na stránkách www.krev.info. Děkujeme Ti za Tvoji laskavou pozornost.

Tvoji spoluslužebníci

Starší a členové Výborů pro styk s nemocnicemi
P.S. Některé otázky, které Společnost Strážná věž nedokáže odpovědět:

Proč je zakázáno přijetí krevní plasmy, když všechny její jednotlivé části lze přijímat jako "věc svědomí" ?

Jestliže je transfuze krve v podstatě transplantací orgánu, jak se na ní můžeme dívat jako na "jedení krve", když z ní naše tělo nemá žádny výživný užitek? Může být zároveň transplantací orgánu i jídlem?

Jestliže je uskladnění vlastní krve pro autotransfuzi špatné, proč Společnost Strážná věž dovoluje přijímat mnoho složek krve, které jsou po odebrání uskladněny a až později podány pacientům svědkům Jehovovým?

Jak Společnost Strážná věž rozhoduje, které složky krve jsou velké a které malé? Například proč jsou zakázány bílé krvinky a povolen albumin, když albumin tvoří procentuelně větší množství objemu krve? A proč jsou bílé krvinky zakázány, když jsou v obrovském množství zastoupeny v mateřském mléku a orgánech k transplantaci?

Jestliže se podle Společnosti Strážná věž musíme zcela zdržovat krve, vysvětli prosím, proč nám zároveň Společnost říká, že můžeme přijímat jednotlivé složky nebo deriváty z lidské krve? Není to protimluv?

Jak mohou svědkové Jehovovi přijímat a mít prospěch z krve darované jinými a přitom oni sami nejsou dárci krve? Není to sobecké a pokrytecké? Může zabránění podání krve k záchraně života být láskyplnou a křesťanskou věcí, kterou máme dělat?


Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve je skupina svědků z mnoha zemí a je tvořena staršími, dalšími jmenovanými bratry, členy Výborů pro styk s nemocnicemi, lékaři, právníky, sociálními pracovníky a další veřejností, kteří dobrovolně věnují svůj čas a energii k dosažení ukončení chybné a tragické nauky, která si vyžádala tisíce životů svědků a mnoha jejich dětí.
Můžeš pomoci zachránit nevinné životy?